“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”
PHẢ ĐỒ CỦA DÒNG HỌ NGUYỄN SỸ
CÁT VĂN (THANH CHƯƠNG) - THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG - VĂN SƠN (ĐÔ LƯƠNG) - HÙNG TIẾN (NAM ĐÀN)

1. Nguyễn Uyên - Hồ Thị Chiêu [THỦY TỔ CỦA DÒNG HỌ]
2.1. Nguyễn Tuấn Cường - Trần Thị Lê [CHI CÁT VĂN & NHÁNH NAM ĐÀN]
3.1. Nguyễn Tuấn Mỹ - Nguyễn Thị Nước [NHÁNH CÁT VĂN]
4. Nguyễn Tuấn Tài - Bùi Thị Nhiệm & Bùi Thị Tuấn
5. Nguyễn Tuấn Biện (con bà Tuấn) - Nguyễn Thị Đề & Nguyễn Thị Định
6. Nguyễn Tuấn Hiền (con bà Định) - Trần Thị Nữ
7.1. Nguyễn Tuấn Hạo - Thị Hảo
8. Nguyễn Sỹ Cương - Thị Cương
9. Nguyễn Sỹ Danh - Thị Danh
10.1. Nguyễn Sỹ Lương - Thị Lương
11.1. Nguyễn Sỹ Quý
11.2. Nguyễn Sỹ Tùy
10.2 Nguyễn Sỹ Trường(Tràng) - Thị Trường
11.1. Nguyễn Sỹ Hạnh - Thị Hạnh
12.1. Nguyễn Sỹ Tiến - Trần Thị Thường & Trần Thị Hiên
13.1. Nguyễn Sỹ Tích (con bà Hiên) (mất khi còn nhỏ)
13.2. Nguyễn Sỹ Xin (con bà Hiên) (mất khi còn nhỏ)
13.3. Nguyễn Sỹ Tiu (con bà Hiên) - Trương Thị Hoan
14.1. Nguyễn Sỹ Sơn - Trần Thị Thanh Hoài
15.1. Nguyễn Sỹ Phát
15.2. Nguyễn Sỹ Phúc
14.2. Nguyễn Sỹ Hà - Trần Thị Hợp
15.1. Nguyễn Sỹ Hải
15.2. Nguyễn Sỹ Khang
14.3. Nguyễn Sỹ Ngọc (1979 - 2002)
14.4. Nguyễn Thị Thúy Ngân - Trần Duy Hoàn
12.2. Nguyễn Thị Tình
11.2. Nguyễn Sỹ Hoán - Thị Hoán
12. Nguyễn Sỹ Hán - Thị Hán
7.1. Nguyễn Tuấn Hạo - Thị Hảo
7.2. Nguyễn Tuấn Dai - Nguyễn Thị Cân & Trần Thị Vang
8. Nguyễn Sỹ Khơm - Trần Thị Liễu
9. Nguyễn Sỹ Bảng - Trần Thị Đột & Bùi Thị Trung
10.1. Nguyễn Sỹ Hạnh(con bà Đột) - Bùi Thị Phát
11.1. Nguyễn Sỹ Lý - Bùi Thị Cới
...
10.2. Nguyễn Sỹ Cồn(Quân)(con bà Trung) - Thị Cồn
11.1. Nguyễn Sỹ Cát - Thị Cát
12.1. Nguyễn Sỹ Ca (Tảo 1)
12.2. Nguyễn Sỹ Cù - Trần Thị Bích & Nguyễn Thị Lược
13.1. Nguyễn Sỹ Lô - Nguyễn Thị Lê
14.1. Nguyễn Thị Tự (bà Tích)
14.2. Nguyễn Sỹ Mậu - Nguyễn Thị Lâm
15.1. Nguyễn Sỹ Dạng - Nguyễn Thị Mạo
14.3. Nguyễn Sỹ Lan - Trần Thị Tinh
14.4. Nguyễn Thị Nghĩa (bà Huế)
14.5. Nguyễn Thị Nga (vợ ông Ỷ)
14.6. Nguyễn Thị Tiu (vợ ông Lương)
10.3. Nguyễn Sỹ Diên (con bà Trung)
10.4. Nguyễn Sỹ Hoạt (con bà Trung)
10.5. Nguyễn Sỹ Hiều(con bà Trung)
7.3 Nguyễn Tuấn Luân
... Đời đời nối tiếp (Chưa tìm được thông tin các đời này)
a. Nguyễn Sỹ Thinh - Bùi Thị Hạnh
a.1. Nguyễn Sỹ Thơi
a.2. Nguyễn Sỹ Hoan - Thị Mỹ
b.1. Nguyễn Thị Mỹ
b.2. Nguyễn Thị Tích
a.3. Nguyễn Sỹ Toàn - Bùi Thị Đệ
b.1. Nguyễn Sỹ Ngơi - Giản Thị Thái
c.1. Nguyễn Sỹ Thắng
c.2. Nguyễn Sỹ Cảnh
b.2. Nguyễn Thị Thích
... Đời đời nối tiếp (Chưa tìm được thông tin các đời này)
a. Nguyễn Sỹ Thọ - Trần Thị Thọ
... Đời đời nối tiếp (Chưa tìm được thông tin các đời này)
a. Nguyễn Sỹ Ân - Nguyễn Thị Thuận
b.1. Nguyễn Sỹ Cần - Phạm Thị Tỵ
c.1. Nguyễn Sỹ Ban
b.2. Nguyễn Thị Tích
3.2. Nguyễn Sỹ Ân [Ở NAM ĐÀN NHƯNG KHÔNG RÕ HẬU THẾ]
3.3. Nguyễn Sỹ Vần [Ở NAM ĐÀN NHƯNG KHÔNG RÕ HẬU THẾ]
3.4. Nguyễn Sỹ Tuấn [Ở NAM ĐÀN NHƯNG KHÔNG RÕ HẬU THẾ]
3.5. Nguyễn Sỹ Tứ [Ở NAM ĐÀN NHƯNG KHÔNG RÕ HẬU THẾ]
3.6. Nguyễn Sỹ Ngũ [Ở NAM ĐÀN NHƯNG KHÔNG RÕ HẬU THẾ]
3.7. Nguyễn Sỹ Uẩn [NHÁNH HÙNG TIẾN- NAM ĐÀN]
4.1. Nguyễn Sỹ Tằng - Nguyễn Thị Huy
5.1. Nguyễn Sỹ Hạp - Nguyễn Thị Vân
6.1. Nguyễn Sỹ Ninh - Nguyễn Thị Dã
7.1. Nguyễn Sỹ Thường - Nguyễn Thị Thương & Nguyễn Thị Biên
8.1. Nguyễn Thị X (con bà Thương)
8.2. Nguyễn Sỹ Hương (con bà Biên) - Trần Thị Cúc
9.1. Nguyễn Sỹ Tâm - Trần Thị Hoe
10.1. Nguyễn Sỹ Toại (1917-2003) - Nguyễn Thị Em(1923-2001)
11.1. Nguyễn Thị Lan
11.2. Nguyễn Sỹ Vỹ - Nguyễn Thị Minh
12.1. Nguyễn Thị Xuân - Lê Văn Lợi
12.2. Nguyễn Thị Thu - Nguyễn Văn Nam
12.3. Nguyễn Sỹ Hùng
11.3. Nguyễn Thị Lý - Lê Văn Lộc
11.4. Nguyễn Sỹ Trí - Phạm Thị Minh
12.1. Nguyễn Thị Như - Hoàng Thông
12.2. Nguyễn Thị Châu - Phan Văn Lực
12.3. Nguyễn Thị Mùi - Lê Văn Lợi
11.5. Nguyễn Sỹ Tuệ - Phạm Thị Mai
12.1. Nguyễn Thị Ngọc
12.2. Nguyễn Thị Hà
12.3. Nguyễn Sỹ Hoàng (mất khi còn nhỏ)
12.4. Nguyễn Sỹ Đức
9.2. Nguyễn Sỹ Cỏn
10.1. Nguyễn Sỹ Nhâm (mất lúc còn nhỏ)
10.2. Nguyễn Thị Hoe
10.3. Nguyễn Thị Em - Ông Niêm
9.3. Nguyễn Sỹ Mận - Lê Thị Hai
10.1. Nguyễn Sỹ Dần (1923-2002) - Trịnh Thị Em & Dương Thị Thanh (1936-2006)
11.1. Nguyễn Thị Thanh Hoàng - Hoàng Văn Tứ
11.2. Nguyễn Sỹ Thắng - Nguyễn Thị Hợp
12.1. Nguyễn Sỹ Phúc
12.2. Nguyễn Sỹ Đức
12.3. Nguyễn Thị Thu Thảo
11.3. Nguyễn Sỹ Thịnh - Nguyễn Thị Thủy
12.1. Nguyễn Thị Phương Thúy
12.2. Nguyễn Sỹ Thanh
10.2. Nguyễn Sỹ Tùy (sinh 1924) - Nguyễn Thị Chiu (1926-2010)
11.1. Nguyễn Thị Chung (1957-1970)
11.2. Nguyễn Thị Thủy - Lê Thanh Nhâm
11.3. Nguyễn Thị Hà - Anh Hiếu
11.4. Nguyễn Thị Thu - Hoàng Năng Luân
11.5. Nguyễn Thị Thanh - Nguyễn Văn Thành
10.3. Nguyễn Sỹ Sứu (1930-2007) - Trần Thị Xuân (sinh 1931)
11.1. Nguyễn Thị Bích - Nguyễn Công Dương
11.2. Nguyễn Sỹ Đằng - Nguyễn Thị Khánh
12.1. Nguyễn Sỹ Giáp
12.2. Nguyễn Sỹ Bính
11.3. Nguyễn Thị Thủy
10.4. Nguyễn Thị Châu (ở Đắc Lắc)
10.5. Nguyễn Thị Em
9.4. Nguyễn Sỹ Lợi (1896-1975) - Nguyễn Thị Thỉu (1904-1991)
10.1. Nguyễn Sỹ Hòa - Nguyễn Thị Chỉu
11.1. Nguyễn Sỹ Bình (1952) - Đặng Thị Thu (1957)
12.1. Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Đình Bảy
12.2. Nguyễn Thị Thanh - Lê Sỹ Điển
12.3. Nguyễn Sỹ Hùng
12.4. Nguyễn Sỹ Hoàng
11.2. Nguyễn Sỹ Trị - Bùi Thị Khương
12.1. Nguyễn Thị Thanh
12.2. Nguyễn Thị Quỳnh
11.3. Nguyễn Sỹ An (1961-2008) - Nguyễn Thị Hồng
12.1. Nguyễn Sỹ Toàn
12.2. Nguyễn Sỹ Khang
12.3. Nguyễn Sỹ Sang
12.4. Nguyễn Thị Hoa
11.4. Nguyễn Thị Ngãi - Lê Văn Huệ
11.5. Nguyễn Sỹ Nam - Nguyễn Thị Thủy
12.1. Nguyễn Sỹ Tuấn
12.2. Nguyễn Thị Oanh
10.2. Nguyễn Sỹ Hoài (1942-1989) - Nguyễn Thị Phượng (S 1947)
11.1. Nguyễn Thị Nga - Lê Văn Lợi
11.2. Nguyễn Thị Thúy - Trịnh Dương Đẩu
11.3. Nguyễn Thị Loan - Trần Văn Tài
11.4. Nguyễn Thị Huệ - Trần Văn Bình
11.5. Nguyễn Thị Hiền - Nguyễn An Ninh
11.6. Nguyễn Thị Thảo - Nguyễn Văn Nam
10.3. Nguyễn Sỹ Thái (1946-1967)
10.4. Nguyễn Sỹ Thân - Phan Thị Quyên
11.1. Nguyễn Sỹ Thiết - Hoàng Thị Quế
12.1. Nguyễn Thị Diệp
11.2. Nguyễn Thị Thục - Nguyễn Thanh Hùng
11.3. Nguyễn Sỹ Lực - Hoàng Thị Đào
12.1. Nguyễn Sỹ Chuẩn
11.4. Nguyễn Thị Lương - Hồ Văn Minh
11.5. Nguyễn Sỹ Vững
10.5. Nguyễn Thị Mai - Nguyễn Đình Cọt
10.6. Nguyễn Thị Em
10.7. Nguyễn Thị Lan - Nguyễn Văn Lai
9. Hai nữ nhưng gia phả không ghi tên
7.2. Nguyễn Sỹ Tường (không rõ danh tính vợ)
8.1. Nguyễn Sỹ Cánh
9.1. Nguyễn Sỹ Thiện
10.1. Nguyễn Sỹ Diến (1913-1992) - Nguyễn Thị Em
11.1. Nguyễn Sỹ Cảnh - Hoàng Thị Liệu
12.1. Nguyễn Sỹ Chung - Hoàng Thị Tuyết
13.1. Nguyễn Sỹ Hoàng Tuấn (2005)
13.2. Nguyễn Sỹ Hoàng Tú (2007)
12.2. Nguyễn Thị Thúy - Nguyễn Văn Hiến
12.3. Nguyễn Thị Nhàn - Phạm Bá Oanh
11.2. Nguyễn Sỹ Hưng - Dương Thị Lộc
12.1. Nguyễn Sỹ Nghĩa (1983-1985)
12.2. Nguyễn Thị Hiền - Hoàng Ngọc Thông
12.3. Nguyễn Thị Lành
12.4. Nguyễn Thị Lê
12.5. Nguyễn Sỹ Như Ý
11.3. Nguyễn Sỹ Bảo - Trần Thị Liên
12.1. Nguyễn Sỹ Toàn
12.2. Nguyễn Sỹ Quân
10.2. Nguyễn Thị Hai
10.3. Nguyễn Thị Ba
9.2. Nguyễn Sỹ Tiện (không rõ nơi sống, hậu thế)
9.3. Nguyễn Thị Kiêm (có thể tên chồng)
8.2. Nguyễn Sỹ Thực
7.3. Nguyễn Thị Tý (mất lúc trẻ - được coi là bà tổ cô của họ)
7.4. Nguyễn Sỹ Tào (không rõ danh tính vợ)
8.1. Nguyễn Sỹ Trần
9.1. Nguyễn Sỹ Chấn
10.1. Nguyễn Sỹ Cận (1902-1968) - Nguyễn Thị Đĩ (1907-1994)
11.1. Nguyễn Sỹ Tính (1931-2003) - Nguyễn Thị Hoan
12.1. Nguyễn Thị Thoa - Đinh Văn Thành
12.2. Nguyễn Sỹ Nam - Nguyễn Thị Liên
13.1. Nguyễn Thị Bảo Ninh (1994)
13.2. Nguyễn Thị Bảo Trang (2010)
11.2. Nguyễn Thị Em - Ông Nhu Ía
11.3. Nguyễn Thị Mai - Hoàng Văn Nghị
11.4. Nguyễn Thị Xuân - Tuấn Tùy
11.5. Nguyễn Thị Tìu - Nguyễn Trung Thắng
10.2. Nguyễn Thị Hai (M 1980)
10.3. Nguyễn Thị Ba - Ông Hoàn
10.4. Nguyễn Thị Bốn - Ông Thỉu Chương
10.5. Nguyễn Sỹ Ngũ (1919-1978) - Nguyễn Thị Tiu
11.1. Nguyễn Thị Mùi - Nguyễn Đình Thành
11.2. Nguyễn Thị Cúc - Ngô Sỹ Hậu
11.3. Nguyễn Thị Hảo
11.4. Nguyễn Thị Thảo - Trương Công Hương
11.5. Nguyễn Thị Hoàn
9.2. Nguyễn Sỹ Hán
10.1. Nguyễn Sỹ Kỳ - Nguyễn Thị Em
11.1. Nguyễn Thị Vinh (đã mất)
10.2. Nguyễn Thị Đệ
9.3. Nguyễn Thị Quờn (lấy tên chồng)
9.4. Nữ không rõ tên (chồng là Hoàng Thế Trung)
9.5. Nữ không rõ tên (chồng là ông Hoe Hiều)
7.5. Nguyễn Sỹ Thanh (không rõ danh tính vợ)
8.1. Nguyễn Sỹ Lường
9.1. Nguyễn Sỹ Hợi (1881-1967) - Nguyễn Thị Em (1883-1980)
10.1. Nguyễn Thị Quế (S 1917) - Ông Phiệt
10.2. Nguyễn Sỹ Liễu (1919-2003) - Nguyễn Thị Em (1921-2008)
11.1. Nguyễn Sỹ Hoạt - Nguyễn Thị Hồng
12.1. Nguyễn Thị Hằng - Đinh Văn Hoàng
12.2. Nguyễn Sỹ Sinh - Nguyễn Thị Hòa
12.3. Nguyễn Sỹ Thành - Đinh Thị Thành
13.1. Nguyễn Sỹ Nhật Anh
12.4. Nguyễn Sỹ Đông
12.5. Nguyễn Sỹ Trúc
11.2. Nguyễn Thị Tuyết - Lưu Văn Tùng
11.3. Nguyễn Thị Lương - Nguyễn Đình Minh
11.4. Nguyễn Sỹ Tùng - Nguyễn Thị Lựu (vợ thứ 2)
12.1. Nguyễn Sỹ Tuấn
12.2. Nguyễn Sỹ Đạt
12.3. Nguyễn Sỹ Quỳnh
12.4. Nguyễn Sỹ Đức
11.5. Nguyễn Thị Loan - Vũ Trọng Trung
11.6. Nguyễn Sỹ Phượng - Lưu Thị Kim
12.1. Nguyễn Thị Hường - chồng tên là Tuấn
12.2. Nguyễn Sỹ Điệp
12.3. Nguyễn Sỹ Kiên
12.4. Nguyễn Sỹ Cường (Thành)
11.7. Nguyễn Sỹ Bá - Phạm Thị Hà
12.1. Nguyễn Sỹ Dung
12.2. Nguyễn Thị Ánh
12.3. Nguyễn Sỹ Giáp
12.4. Nguyễn Thị Trang
10.3. Nguyễn Thị Bơ (S1921)
10.4. Nguyễn Thị Bốn (S1924)
10.5. Nguyễn Thị Sứu (S1927)
9.1. Nguyễn Sỹ Hài (1890-1976) - Nguyễn Thị Em (1900-1973)
10.1. Nguyễn Sỹ Tài (1925-1952) là Liệt sĩ
10.2. Nguyễn Thị Hai (S1927)
10.3. Nguyễn Sỹ Nhượng - Lê Thị Nhung
11.1. Nguyễn Sỹ Hùng - Hồ Thị Nga
12.1. Nguyễn Thị Linh
12.2. Nguyễn Thị Ngọc
11.2. Nguyễn Thị Xoan - Nguyễn Văn Tỵ
11.3. Nguyễn Thị Hoan - Nguyễn Đình Thi
11.4. Nguyễn Thị Thu - Trần Văn Danh
11.5. Nguyễn Thị Thủy
11.6. Nguyễn Sỹ Dũng - Trần Thị Hương
12.1. Nguyễn Sỹ Tuấn
11.7. Nguyễn Thị Dung - Trần Văn Đồng
9.3. Bà Diên Tuyên
7.6. Không rõ tên tuổi
6.2. Nguyễn Sỹ Năng (mất khi chưa trưởng thành)
5.2. Nguyễn Sỹ Đắc - Dương Thị Quyên
6.1. Nguyễn Sỹ Văn - Trần Thị Đa & Lê Thị Ninh
7.1. Nguyễn Sỹ Vân (không rõ danh tính vợ)
8.1. Nguyễn Sỹ Khâm (không rõ danh tính vợ)
9.1. Nguyễn Sỹ Vận (mất 20/6/1956) - có 4 đời vợ, bà thứ 4 tên là Đích
10.1. Bà cháu Tổng (tên chồng) (con bà đầu)
10.2. Bà Vinh Nhỏ (tên chồng) (con bà đầu)
10.3. Nguyễn Sỹ Kỳ (1923-1986) (con bà thứ ba) - Nguyễn Thị Ba
11.1. Nguyễn Thị Hóa - Lê Văn Ngũ
11.2. Nguyễn Thị Sen
11.3. Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Tất Niên
11.4. Nguyễn Sỹ Cầm - Ông Thị Hà
12.1. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
12.2. Nguyễn Thị Quỳnh Hương
12.3. Nguyễn Sỹ Cao
10.4. Nguyễn Thị Sứu (1931-2001) (con bà thứ ba)
10.5. Nguyễn Thị Bảy (1935-2000) (con bà thứ ba)
10.6. Nguyễn Sỹ Thân (1941-1968) (con bà Đích) là Liệt sĩ
10.7. Nguyễn Sỹ Thỉ - Trần Thị Liên (con bà Đích)
11.1. Nguyễn Thị Hòa
11.2. Nguyễn Thị Bích
11.3. Nguyễn Sỹ Thuận - Hoàng Thị Xuân
12.1. Nguyễn Sỹ Cảnh
12.2. Nguyễn Sỹ Dũng
11.4. Nguyễn Sỹ Hiếu - Lê Thị Thanh
12.1. Nguyễn Sỹ Minh
12.2. Nguyễn Sỹ Trung
11.5. Nguyễn Sỹ Nghĩa
9.2. Nguyễn Sỹ Trọng - Trịnh Thị Tơm
10.1. Nguyễn Sỹ Lương (1902-1995)
11.1. Nguyễn Thị Châu - Hoàng Thế Bân
11.2. Nguyễn Sỹ Huyền - Trần Thị Bơ
12.1. Nguyễn Sỹ Lam - Nguyễn Thị Tâm
13.1. Nguyễn Sỹ Thông (2005-2010)
13.2. Nguyễn Sỹ Thái
13.3. Nguyễn Thị Thúy
12.2. Nguyễn Thị Hồng
12.3. Nguyễn Sỹ Sơn
12.4. Nguyễn Sỹ Hải - Trần Thị Mai
13.1. Nguyễn Sỹ Trung (2010)
11.3. Nguyễn Sỹ Hoàng - Phạm Thị Mai
10.2. Bà cháu Tín (1922-1998) - Ông Tín
10.3. Nguyễn Thị Bơ - Hoàng Thế Nhân
10.4. Nguyễn Sỹ Tiu (1931-2001) - Nguyễn Thị Thanh
11.1. Nguyễn Thị Châu (1957-2006) - Nguyễn Đình Đắc
11.2. Nguyễn Thị Hợi - chồng tên là Hân
11.3. Nguyễn Thị Thảo - Nguyễn Sỹ Nhã
11.4. Nguyễn Thị Thủy
11.5. Nguyễn Thị Hiền - Trịnh Trường
11.6. Nguyễn Thị Hòa - chồng tên là Thế
11.7. Nguyễn Sỹ Nhã - Hoàng Thị Chung
12.1. Nguyễn Thị Hằng
12.2. Nguyễn Sỹ Sinh
10.5. Nguyễn Sỹ Bình là Liệt sĩ
9.3. Nguyễn Sỹ Quới (mất lúc chưa có gia đình)
9.4. Nguyễn Thị X (bà Khai Toát)
8.2. Nguyễn Sỹ Khiêm (không rõ danh tính vợ)
9.1. Bà Tuần Thuyết
9.2. Bà Tần
9.3. Bà cu Niên
8.3. Nguyễn Sỹ Quyến - Nguyễn Thị Hiền
9.1. Nguyễn Sỹ Thuyến - Nguyễn Thị Tân
10.1. Nguyễn Sỹ Kiểm (1913-1990) - Nguyễn Thị Hoét (1911-1960) & Bùi Thị Hậu & Nguyễn Thị Ba
11.1. Nguyễn Sỹ Thiêm (1945-1968) là Liệt sĩ
11.2. Nguyễn Thị Tâm - Hoàng Ngũ
11.3. Nguyễn Sỹ Đường (1950-1969) là Liệt sĩ
11.4. Nguyễn Sỹ Thành
12.1. Nguyễn Thị Như (con bà Hoét)
12.2. Nguyễn Thị Hoa (con bà Hoét)
12.3. Nguyễn Thị Vinh (con bà sau)
12.4. Nguyễn Sỹ Tuấn
11.5. Nguyễn Sỹ Hạnh - Nguyễn Thị Hòa
12.1. Nguyễn Thị Thảo
12.2. Nguyễn Sỹ Phúc (2002-2004)
11.6. Nguyễn Thị Đàn (con bà 3)
11.7. Nguyễn Thị Chinh - chồng tên Thành
10.2. Nguyễn Sỹ Hai (1925-1957) - Nguyễn Thị Cháu Hiên
11.1. Nguyễn Thị Bình - chồng tên Tân
11.2. Nguyễn Thị Lan - Nguyễn Đình Sâm
11.3. Nguyễn Sỹ Mai - Bùi Thị Hoàn
12.1. Nguyễn Thị Thành - chồng tên là Hòa
12.2. Nguyễn Thị Minh - Nguyễn Văn Lâm
12.3. Nguyễn Thị Hải - Nguyễn Đình Bình
12.4. Nguyễn Thị Hòa - Nguyễn Đình Sơn
12.5. Nguyễn Thị Vinh - Lê Văn Sỹ
12.6. Nguyễn Thị Quang - Nguyễn Văn Tám
12.7. Nguyễn Sỹ Phú
12.8. Nguyễn Thị Quý - Nguyễn Đình Thanh
12.9. Nguyễn Thị Lý
12.10. Nguyễn Sỹ Quyết
11.4. Nguyễn Sỹ Sỹ - Nguyễn Thị Phương
12.1. Nguyễn Sỹ Hiếu - Nguyễn Thị Thủy
13.1. Nguyễn Thị Thắm (2007)
13.2. Nguyễn Sỹ Thông (2008)
13.3. Nguyễn Sỹ Thế (2008)
12.2. Nguyễn Thị Nghĩa - Bùi Công Giao
12.3. Nguyễn Thị An - chồng tên là Thiên
12.4. Nguyễn Sỹ Toán - Nguyễn Thị Thủy
12.5. Nguyễn Thị Nga - chồng tên là Dũng
12.6. Nguyễn Thị Bắc - chồng tên là Giáp
12.7. Nguyễn Thị Loan
12.8. Nguyễn Thị Thơ
10.3. Nguyễn Sỹ Ba - Nguyễn Thị Vân (1925-2006) & Nguyễn Thị Hường
11.1. Nguyễn Thị Hồng - Trịnh Lục
11.2. Nguyễn Sỹ Hào - Lê Thị Hằng
12.1. Nguyễn Thị Thu (mất khi mới sinh)
12.2. Nguyễn Sỹ Việt Anh
12.3. Nguyễn Thị Khánh Huyền
11.3. Nguyễn Sỹ Giao - Nguyễn Thị Nhung
12.1. Nguyễn Sỹ Tuấn
12.2. Nguyễn Thị Quỳnh
10.4. Nguyễn Thị Trinh - Ông Tài
10.5. Nguyễn Thị Cọt (Mai Lan) - Hoàng Năng Y
9.2. Nguyễn Sỹ Tư
9.3. Nguyễn Thị X
8.4. Nguyễn Thị Tứ
8.5. Nguyễn Thị Đờn
8.6. Nguyễn Thị Tời
7.2. Nguyễn Sỹ Vy - bà Trinh (không rõ họ)
8.1. Nguyễn Sỹ Ấn
9.1. Nguyễn Sỹ Tín
10.1. Nguyễn Thị Thỉu
9.2. Nguyễn Sỹ Chanh (1890-1967) - Bà cả & Nguyễn Thị Sáu (1896-1971)
10.1. Nguyễn Thị Hải - Nguyễn Văn Tư & Phan Sỹ Hiếu
10.2. Nguyễn Thị Em (mất khi chưa lấy chồng)
10.3. Nguyễn Sỹ Bơ - Nguyễn Thị Thư
11.1. Nguyễn Thị Thu - chồng tên là Mậu
11.2. Nguyễn Sỹ Sơn - Lê Thị Hồng (1970-2004) & Nguyễn Thị Phương
12.1. Nguyễn Sỹ Hà
12.2. Nguyễn Sỹ Giang
11.3. Nguyễn Thị Thủy - chồng tên là Lương
11.4. Nguyễn Sỹ Lâm - Trịnh Thị Hòa
12.1. Nguyễn Sỹ Toàn
12.2. Nguyễn Sỹ Thắng
11.5. Nguyễn Thị Vân
11.6. Nguyễn Sỹ Trường (1983-2000)
10.4. Nguyễn Sỹ Tân - Hoàng Thị Thủy
11.1. Nguyễn Thị Minh - chồng tên là Đông
11.2. Nguyễn Sỹ Thành - vợ tên là Thủy
12.1. Nguyễn Sỹ Quý
12.2. Nguyễn Sỹ Đạt
11.3. Nguyễn Thị Tâm - chồng tên là Long
11.4. Nguyễn Thị Tuyết - chồng tên là Chung
11.5. Nguyễn Thị Nga - chồng tên là Lợi
11.6. Nguyễn Sỹ Công (mất lúc còn nhỏ)
11.7. Nguyễn Thị Hằng - chồng tên là Hán
11.8. Nguyễn Sỹ Nam
9.3. Nguyễn Sỹ Quýt (1893-1972) - Hoàng Thị Tư (mất 5/2/1952)
10.1. Nguyễn Sỹ Hoan (1923-2003) - Nguyễn Thị Sáu & Phan Thị Tam
11.1. Nguyễn Thị Thảo - Nguyễn Văn Hợi
11.2. Nguyễn Sỹ Tùng - Lê Thị Nhã
12.1. Nguyễn Sỹ Hải Đăng
12.2. Nguyễn Sỹ Khoa
11.3. Nguyễn Sỹ Bá - Hoàng Thị Minh
12.1. Nguyễn Sỹ Ngọc
12.2. Nguyễn Thị Nga
11.4. Nguyễn Sỹ Tuấn - Nguyễn Thị Dung
12.1. Nguyễn Thị Huyền
12.2. Nguyễn Sỹ Nam
11.5. Nguyễn Sỹ Tình
10.2. Nguyễn Thị Tiu - Hoàng Thế Nhân
10.3. Nguyễn Thị Tích - Nguyễn Tất Quang
10.4. Nguyễn Thị Bốn - Nguyễn Đình Vơm
10.5. Nguyễn Thị Năm (mất lúc còn nhỏ)
10.6. Nguyễn Sỹ Trí - Hoàng Thị Lan
11.1. Nguyễn Thị Từ (chết yểu)
11.2. Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Văn Thìn
11.3. Nguyễn Sỹ Hồng - Nguyễn Thị Lệ Huyền
12.1. Nguyễn Sỹ Hoàng
12.2. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
11.4. Nguyễn Sỹ Minh
11.5. Nguyễn Sỹ Trường - Nguyễn Thị Việt Phú
12.1. Nguyễn Sỹ Quang
11.6. Nguyễn Sỹ Hoàng Trang - Nguyễn Thị Ngọc Yến
12.1. Nguyễn Thị Ngọc
10.7. Nguyễn Thị Lục - Lê Sỹ Lục
8.2. Nguyễn Sỹ Thơ - Bà Hoe Thơ
9.1. Nguyễn Sỹ Nhã
10.1. Nguyễn Thị Hoe mất khi chưa có chồng
9.2. Nguyễn Sỹ Vợi - Bùi Thị Yên
10.1. Nguyễn Thị Đĩ - Nguyễn Đình Nhiệm
10.2. Nguyễn Sỹ Trung (1920-1942) mất khi chưa có vợ
10.3. Nguyễn Thị Trinh - Ông Quyền
10.4. Nguyễn Sỹ Bình (1935-2010) - Hoàng Thị Minh (1933-1991)
11.1. Nguyễn Sỹ Thái - Trần Thị Cân
12.1. Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Hữu Nam
12.2. Nguyễn Sỹ Quang - Hoàng Thị Nguyện
13.1. Nguyễn Sỹ Mạnh Quân (2009)
11.2. Nguyễn Sỹ Dương - Trịnh Liên
12.1. Nguyễn Sỹ Vương
11.3. Nguyễn Thị Hường
11.4. Nguyễn Sỹ Hồng - Nguyễn Thị Mai
12.1. Nguyễn Sỹ Nam
12.2. Nguyễn Sỹ Tiến
11.5. Nguyễn Sỹ Hào - Trịnh Thị Châu
12.1. Nguyễn Sỹ Nhật
12.2. Nguyễn Sỹ Phú
11.6. Nguyễn Thị Hoa (1970-1993)
10.5. Nguyễn Thị Ngũ - Cao Xuân Quế
10.6. Nguyễn Sỹ Lục - Nguyễn Thị Hợp
11.1. Nguyễn Sỹ Huy - Nguyễn Thị Hiền
12.1. Nguyễn Sỹ Khôi Nguyên
12.2. Nguyễn Sỹ Khải
11.2. Nguyễn Thị Bích Chi - Nguyễn Thanh Hùng
11.3. Nguyễn Sỹ Hoàng
9.3. Nguyễn Thị Toàn
9.4. Nguyễn Thị Tình (mất lúc chưa lấy chồng)
8.3. Nguyễn Sỹ Toản - Trần Thị Hoe & bà vợ thứ
9.1. Nguyễn Thị Hoe (1900-1984)
9.2. Nguyễn Sỹ Song (1908-1984) - Hoàng Thị Hoe (1906-1954)
10.1. Nguyễn Sỹ Chất (1929-2005) - Nguyễn Thị Hai
11.1. Nguyễn Thị Hương
11.2. Nguyễn Thị Liên
11.3. Nguyễn Thị Hải - Hoàng Thế Thắng
11.4. Nguyễn Sỹ Hưng (1977-1985)
11.5. Nguyễn Thị Yên - Trần Ngọc Thành
10.2. Nguyễn Sỹ Chắt Em (mất lúc còn nhỏ)
10.3. Nguyễn Sỹ Tâm - Khuất Thị Độ
11.1. Nguyễn Thị Thu Hà - Mai Văn Chính
11.2. Nguyễn Sỹ Trung - Nguyễn Thị Tuyết Ánh
12.1. Nguyễn Thị Hoài Thương
12.2. Nguyễn Sỹ Thành
11.3. Nguyễn Sỹ Tuyến - Trần Thị Thanh Thúy
12.1. Nguyễn Trần Đào Tiên
12.2. Nguyễn Sỹ Tân
11.4. Nguyễn Thị Hằng - Bùi Châu Sơn
10.4. Nguyễn Sỹ Tứ (mất lúc còn nhỏ)
10.5. Nguyễn Sỹ Cẩm - Chu Thị Trợ
11.1. Nguyễn Thị Hoài - Hoàng Văn Hiển
11.2. Nguyễn Sỹ Sơn - Chu Thị Tình
12.1. Nguyễn Sỹ Nam
11.3. Nguyễn Thị Vân - Hoàng Hồng Đào
11.4. Nguyễn Thị Tú - Nguyễn Văn Thành
10.6. Nguyễn Sỹ Minh (mất khi chưa trưởng thành)
10.7. Nguyễn Sỹ Bưởi - Nguyễn Thị Ánh Kim
11.1. Nguyễn Nữ Thanh Nhàn - Lê Ánh Sao
11.2. Nguyễn Sỹ Quỳnh Phong (1980-2000)
11.3. Nguyễn Sỹ An Vượng
10.8. Nguyễn Thị Tám - Nguyễn Hữu Loan
10.9. Nguyễn Sỹ Chiến - Trịnh Thị Thanh
11.1. Nguyễn Sỹ Công - Nguyễn Thị Chung
11.2. Nguyễn Thị Loan
11.3. Nguyễn Sỹ Hùng - Nguyễn Thị Minh
12.1. Nguyễn Sỹ Mạnh
12.2. Nguyễn Thị Hà Vinh
11.4. Nguyễn Thị Huyền
10.10. Nguyễn Sỹ Bảo - Nguyễn Thị Đức
11.1. Nguyễn Thị Nguyệt
11.2. Nguyễn Thị Nga
11.3. Nguyễn Sỹ Ngọc
11.4. Nguyễn Thị Ngà
9.3. Nguyễn Thị Út - Hoàng Năng Điệng
8.4. Nguyễn Sỹ Toán
9.1. Nguyễn Sỹ Tạo (ông Nuôi) (mất 7/12/1989) - Bà Nuôi
9.2. Nguyễn Sỹ Mão (1910-1985) - Nguyễn Thị Ba & Trần Thị Hoe
10.1. Nguyễn Sỹ Tiến (1941-2006) - Nguyễn Thị Mai
11.1. Nguyễn Sỹ Hùng - Võ Thị Phúc
12.1. Nguyễn Sỹ Tuấn Anh
12.2. Nguyễn Thị Vân Anh
11.2. Nguyễn Thị Dung - Nguyễn Văn Tiến
11.3. Nguyễn Sỹ Nghi - Trần Thị Hương
12.1. Nguyễn Thị Hà An
10.2. Nguyễn Thị Minh - Nguyễn Sỹ Vinh
9.3. Nguyễn Sỹ Diện (1914-1983)- Nguyễn Thị Tứ (sinh 1927)
10.1. Nguyễn Sỹ Hồng - Nguyễn Thị Vân
11.1. Nguyễn Sỹ Thân - Nguyễn Thị Hồng
12.1. Nguyễn Sỹ Phong
12.2. Nguyễn Sỹ Thái
11.2. Nguyễn Thị Thương - Nguyễn Văn Nhật
10.2. Nguyễn Sỹ Thịnh - Nguyễn Thị Thanh Tâm
11.1. Nguyễn Sỹ Cường
10.3. Nguyễn Sỹ Vinh - Nguyễn Thị Xuân
11.1. Nguyễn Thị Vân Anh - Nguyễn Đình Sửu
11.2. Thế Anh - Nguyễn Thị Thỏa
Phương Vi
11.3. Nguyễn Thị Lan Anh - Võ Văn Thanh
11.4. Nguyễn Thị Thúy - Bùi Văn Sơn
11.5. Nguyễn Thị Kim
11.6. Nguyễn Thị Kiều Anh
10.4. Nguyễn Thị Viện - Nguyễn Văn Hồng
10.5. Nguyễn Thị Thường - Hoàng Văn Thuận
10.6. Nguyễn Sỹ Khượng - Hồ Thị Loan
11.1. Nguyễn Thị Hoài - Dương Đình Hải
11.2. Nguyễn Thị Oanh - Trần Kim Nghĩa
11.3. Nguyễn Sỹ Bảo
10.7. Nguyễn Sỹ Đường - Trần Thị Loan
11.1. Nguyễn Thị Thanh Bình - Hoàng Đăng Chương
11.2. Nguyễn Thị Ánh
11.3. Nguyễn Sỹ Như Ý
11.4. Nguyễn Thị Huyền
10.8. Nguyễn Sỹ Thắng - Hoàng Thị Hương
11.1. Nguyễn Thị Thắm - Nguyễn Đôn Vũ
11.2. Nguyễn Sỹ Thiết
11.3. Nguyễn Sỹ Chiến
10.9. Nguyễn Sỹ Lợi - Lê Thị Bé
11.1. Nguyễn Sỹ Phi
11.2. Nguyễn Thị Hà Trang
9.4. Bà cháu Quán (tên chồng) mất 2010
9.5. Nguyễn Thị Toàn
8.5. Nguyễn Sỹ Tuấn - Nguyễn Thị Đích
9.1. Nguyễn Sỹ Thoàn (1909-2003) - Hoàng Thị Sáu & Nguyễn Thị Hoét (1917-1986)
10.1. Nguyễn Sỹ Chất - Trịnh Thị Lan
11.1. Nguyễn Sỹ Hạnh - Nguyễn Thị Hường
12.1. Nguyễn Sỹ Thế
12.2. Nguyễn Thị Mai
11.2. Nguyễn Thị Trúc - chồng tên là Hùng
11.3. Nguyễn Sỹ Lâm
10.2. Nguyễn Thị Loan - Nguyễn Đình Xiển
10.3. Nguyễn Sỹ Lộc - Nguyễn Thị Châu
11.1. Nguyễn Sỹ Quang - Nguyễn Thị Xoan
11.2. Nguyễn Sỹ Sáng
11.3. Nguyễn Thị Thanh
10.4. Nguyễn Sỹ Thọ - Trịnh Thị Nhuần
11.1. Nguyễn Thị Nhung - Trần Trung Hiếu
11.2. Nguyễn Thị Nhàn
11.3. Nguyễn Sỹ Thắng
10.5. Nguyễn Thị Diệu - Hoàng Phương
10.6. Nguyễn Sỹ Huy - Lê Thị Hòa
11.1. Nguyễn Thị Thuận
11.2. Nguyễn Sỹ Quỳnh
11.3. Nguyễn Sỹ Lưu
9.2. Nguyễn Sỹ Hai
9.3. Nguyễn Sỹ Tam (1919-1991) - Nguyễn Thị Ba (1920-1947)
10.1. Nguyễn Thị Lan - Nguyễn Sỹ Nghĩa
10.2. Nguyễn Thị Đào
10.3. Nguyễn Sỹ Tài (1947-2001) - Trần Thị Ba
11.1. Nguyễn Sỹ Quế - Nguyễn Thị Linh
12.1. Nguyễn Sỹ Đức
12.2. Nguyễn Thị Quyên
11.2. Nguyễn Thị Diệp - chồng tên là Thao
11.3. Nguyễn Sỹ Hòe - Nguyễn Thị Xuân
12.1. Nguyễn Sỹ Phúc
12.2. Nguyễn Sỹ Hoàn
8.6. Nguyễn Thị Viện (Thỉu Viên)
8.7. Nguyễn Thị Tợu
7.3. Con gái của bà vợ đầu - Trần Thị Đa (không rõ tên)
7.4. Nguyễn Thị Ngoàn
7.5. Nguyễn Thị Quyên (Xoàn)
7.6. Nguyễn Thị Sềnh (Sình)
7.7. Nguyễn Thị Liên (Cúc)
7.8. Nguyễn Thị Bằng (Hằng)
7.9. Nguyễn Thị Thìu (con nuôi - mất lúc 21 tuổi)
6.2. Nguyễn Sỹ Phương (mất ở ngoài trận mạc)
6.3. Nguyễn Sỹ Càn (không rõ danh tính vợ)
7.1. Nguyễn Sỹ Vượng - Trần Thị Liên
8.1. Nguyễn Sỹ Huân - Bà cả họ Hoàng Năng & Đinh Thị Chút
9.1. Nguyễn Sỹ Chuyên (1897-1982) (con bà cả) - Nguyễn Thị Em (1900-1986)
10.1. Nguyễn Sỹ Đợu (1923-1998) - Lê Thị Hoe
11.1. Nguyễn Sỹ Điều - Trần Thị Bốn
12.1. Nguyễn Sỹ Trung (1980-2006)
12.2. Nguyễn Sỹ Chung
12.3. Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Văn Cương
11.2. Nguyễn Sỹ Độ - Trịnh Thị Nhàn
12.1. Nguyễn Sỹ Đỉnh (1979-2011)
12.2. Nguyễn Sỹ Cẩm
12.3. Nguyễn Thị Lộc - Nguyễn Quang Đạt
11.3. Nguyễn Sỹ Lâm - Nguyễn Thị Minh Tâm
12.1. Thanh Hải
12.2. Hải Yến
11.4. Nguyễn Sỹ Tộ - Hà Thị Thắm
12.1. Thu Hiền
12.2. Nguyễn Thị Hòa
12.3. Nguyễn Sỹ Hoàng
11.5. Nguyễn Sỹ Bộ - Nguyễn Thị Lan
12.1. Thu Hằng
12.2. Nguyễn Sỹ Năng
11.6. Nguyễn Thị Nhung - Nguyễn Văn Trung
11.7. Nguyễn Thị Sâm
10.2. Nguyễn Sỹ Mão (1927-2011) - Trần Thị Em
11.1. Nguyễn Thị Chất (1947-1953)
11.2. Nguyễn Thị Nhì (1951-1970)
11.3. Nguyễn Thị Lương - Nguyễn Đình Lang
11.4. Nguyễn Thị Hương - Nguyễn Đình Huy
11.5. Nguyễn Thị Tuất - Trần Trang Vỵ
10.3. Nguyễn Thị Bơ (1928-1967) (mất khi chưa lấy chồng)
10.4. Nguyễn Sỹ Lai (1932-1935)
10.5. Nguyễn Sỹ Dơu - Biện Thị Phương
11.1. Nguyễn Sỹ Hà - Nguyễn Thị Nga
12.1. Thùy Dương
12.2. Nguyễn Sỹ Hải Đăng
11.2. Nguyễn Thị Hiên - Nguyễn Đình Hiểu
11.3. Nguyễn Thị Hạnh - Đinh Văn Hà
11.4. Nguyễn Thị Hồng Gấm - Đinh Văn Sáu
11.5. Nguyễn Thị Thiều Hoa
11.6. Nguyễn Sỹ Thủy - Hồ Thị Việt
12.1. Nguyễn Sỹ Sơn
10.6. Nguyễn Thị Cọt (Thơ) (1945-1982) - Ông Sửu
9.2. Nguyễn Thị Kiền (bà Tiếu Khơm) (con bà cả) (1900-1980) - Trần Khơm
9.3. Nguyễn Sỹ Kiên (1901-1945) (con bà cả) - Bà cả & Hà Thị Liễu (Yêm) (1906-1988)
10.1. Nguyễn Thị Phương (Nậm) - Phước Xinh
9.4. Nguyễn Sỹ Tuyền (1903-1989) (con bà cả) - Bùi Thị Tin
10.1. Nguyễn Thị Thợi - Trịnh Nghiệu
10.2. Nguyễn Thị Thơi
10.3. Nguyễn Thị Tời (Hà) - Ông Lẩm
10.4. Nguyễn Sỹ Nguyên - Nguyễn Thị Loan
11.1. Nguyễn Sỹ Đường - Phạm Thị Nga
12.1. Nguyễn Thị Phương Anh
12.2. Nguyễn Thị Kiều Anh
12.3. Nguyễn Thị Kim Anh
11.2. Nguyễn Thị Lý - Lê Viết Hồng
11.3. Nguyễn Sỹ Tưởng
11.4. Nguyễn Thị Lê - Mai Tuấn Anh
11.5. Nguyễn Thị Đào - Nguyễn Thanh Tú
11.6. Nguyễn Sỹ Bình
10.5. Nguyễn Sỹ Tuyên (1939-2001) - Nguyễn Thị Châu & Trần Thị Lý
11.1. Nguyễn Thị Mai (con bà Châu) - Nguyễn Hoàng Tân
11.2. Nguyễn Thị Na (con bà Châu)
11.3. Nguyễn Sỹ Quang Thông (con bà Lý)
11.4. Nguyễn Sỹ Quang Đại (con bà Lý)
10.6. Nguyễn Thị Lục - Ông Minh
10.7. Nguyễn Sỹ Bưởi - Nguyễn Thị Minh
11.1. Nguyễn Sỹ Hồng Đức (1977-2005)
11.2. Nguyễn Thị Mơ
11.3. Nguyễn Sỹ Hồng Điệp - Trần Thị Tấm
12.1. Nguyễn Sỹ Quân
9.5. Nguyễn Thị Năm (sinh 1909) (con bà cả) - Ông Đảm
9.6. Nguyễn Thị Sứu (sinh 1918) (con bà Chút) - Hoàng Thế Lân
9.7. Nguyễn Thị Tiu (con bà Chút)
9.8. Nguyễn Sỹ Quyền (1923-2010) (con bà Chút)
10.1. Nguyễn Sỹ Thúy - Nguyễn Thị Nguyệt
11.1. Nguyễn Sỹ Huy - Lê Thị Hoài
12.1. Nguyễn Sỹ Phúc
12.2. Nguyễn Thị Gia Nhi
11.2. Nguyễn Sỹ Hoàng - Nguyễn Thị Tú Oanh
10.2. Nguyễn Sỹ Duân (1947-1957)
10.3. Nguyễn Thị Nhuần - Ông Tâm
10.4. Nguyễn Thị Thuận
10.5. Nguyễn Thị Thảo (1956-1970)
10.6. Nguyễn Thị Hảo - Hồ Viết Tâm
10.7. Nguyễn Thị Thu Huyền - chồng tên là Hải
10.8. Nguyễn Thị Ngọc Anh - Hoàng Sĩ Tiến
10.9. Ông Tuy (Uyển) là con nuôi
9.9. Nguyễn Thị Mươi (sinh 1925) (con bà Chút) - Hoàng Cương
9.10. Nguyễn Sỹ Xoan (1928-1975) (con bà Chút) - Nguyễn Thị Cháu (sinh 1929)
10.1. Nguyễn Thị Thanh - Ông Lợi
10.2. Nguyễn Sỹ Tùng - Hoàng Thị Liên
11.1. Nguyễn Thị Sương
11.2. Nguyễn Sỹ Nhân
10.3. Nguyễn Thị Liên (1957-1970)
10.4. Nguyễn Thị Hiệp - Ông Văn Trinh
10.5. Nguyễn Thị Bình - Nguyễn Đình Cường
10.6. Nguyễn THị Minh - Hà Văn Phán
10.7. Nguyễn Thị Thinh - Nguyễn Văn Sỹ
9.11. Nguyễn Thị Mơi (1931-2004) (con bà Chút) - Hoàng Thế Thinh
9.12. Nguyễn Sỹ Duyên (1933-1942) (con bà Chút) mất lúc 9 tuổi
7.2. Nguyễn Thị Quơn (Đĩ Quơn)
7.3. Bà cố Cu Thiềng
7.4. Bà cố Tá
6.4. Nguyễn Sỹ Khinh (không rõ danh tính vợ)
7.1. Nguyễn Sỹ Hùng - Trần Thị Yên
8.1. Nguyễn Sỹ Phùng - Trần Thị Em (Xuân Hòa)
9.1. Nguyễn Sỹ Trí (1886-1959) - Dương Thị Ba (1897-1975)
10.1. Nguyễn Sỹ Phú - Bùi Thị Lan (1930-2000)
11.1. Nguyễn Thị Hoa - Hoàng Năng Bình
10.2. Nguyễn Sỹ Kỳ (1925-2001) - Nguyễn Thị Năm (1930-1993)
11.1. Nguyễn Thị Châu - chồng tên là Đạt
11.2. Nguyễn Sỹ Tăng - Lê Thị Kim Vân
12.1. Nguyễn Thị Tuyết Anh - Phạm Quang Trung
12.2. Nguyễn Thị Phương Lan - Nguyễn Vân Hùng
12.3. Nguyễn Sỹ Tiến
11.3. Nguyễn Thị Tam - Hồ Công Điền
11.4. Nguyễn Thị Tứ - Nguyễn Đình Thìn
11.5. Nguyễn Sỹ Ngũ (1958-1967)
11.6. Nguyễn Thị Lục (chết yểu)
11.7. Nguyễn Sỹ Bảy - Nguyễn Thị Loan
12.1. Nguyễn Thị Trang
12.2. Nguyễn Thị Trâm
11.8. Nguyễn Sỹ Tám - Hoàng Thị Lan
12.1. Nguyễn Sỹ Anh Quân
12.2. Nguyễn Thị Phương Linh
10.3. Nguyễn Sỹ Viện (1928-2007) - Trịnh Thị Em (1930-2008) & Lưu Thị Mão
11.1. Nguyễn Sỹ Bình (con bà Em) - Phạm Thị Tùng
12.1. Nguyễn Sỹ Hoài Nam - Đỗ Mai Bình
13.1. Nguyễn Sỹ Phi Long (2009)
12.2. Nguyễn Thị Hải Yến
12.3. Nguyễn Sỹ Tiến Mạnh
11.2. Nguyễn Thị An (con bà Em) - Nguyễn Văn Quang
11.3. Nguyễn Tiến Nam (con bà Mão) - Hoàng Thị Băng
12.1. Nguyễn Sỹ Thắng
12.2. Nguyễn Thị Phương
11.4. Nguyễn Tiến Minh (con bà Mão) - Vũ Thị Huệ
12.1. Nguyễn Thị Minh Hiền
11.5. Nguyễn Sỹ Cường (con bà Mão) - Trần Thị Huệ
12.1. Nguyễn Thị Mai Hương
12.2. Nguyễn Sỹ Quý
11.6. Nguyễn Sỹ Quyền (con bà Mão) - Nguyễn Thị Quỳnh
12.1. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
12.2. Nguyễn Sỹ Lâm
10.4. Nguyễn Sỹ Tứ (1930-1984) - Nguyễn Thị Cháu (Hồng)
11.1. Nguyễn Thị Nguyệt - Nguyễn Sỹ Thục
11.2. Nguyễn Thị Nga - chồng tên là Cận
11.3. Nguyễn Thị Dung - Nguyễn Văn Miên
11.4. Nguyễn Sỹ Thành - Trần Thị Hải Yến
12.1. Nguyễn Sỹ Đạt
12.2. Nguyễn Sỹ Đức
11.5. Nguyễn Thị Liên - chồng tên là Bích
11.6. Nguyễn Thị Thanh - chồng tên là Hoàng
10.5. Nguyễn Thị Ngũ (1932-1998) - Nguyễn Đình Ngũ
10.6. Nguyễn Sỹ Sứu (Sửu) - Dương Thị Nhân & Nguyễn Thị Diệu Ánh
11.1. Nguyễn Sỹ Hưng (con bà Nhân) - Trần Thị Hà
12.1. Nguyễn Sỹ Huy
12.21. Nguyễn Thị Diệu Châu
11.2. Nguyễn Thị Thu Thủy (con bà Ánh) - Đỗ Hồng Đạt
9.2. Nguyễn Thị Dũng - Nguyễn Đình Thơi
9.3. Bà Đĩ Hai
7.2. Nguyễn Sỹ Hằng (mất khi còn nhỏ)
7.3. Nguyễn Sỹ Xuân (mất khi còn nhỏ)
7.4. Nguyễn Sỹ Hưng
8.1. Nguyễn Sỹ Vưu
9.1. Nguyễn Sỹ Cảnh (mất lúc còn nhỏ)
9.2. Nguyễn Thị Thịnh (bà Chắt Thịnh)
8.2. Bà Nhượng
6.5. Nguyễn Sỹ Kiều (không rõ danh tính vợ)
7.1. Nguyễn Sỹ Thịnh
8.1. Nguyễn Sỹ Đại
9.1. Nguyễn Sỹ Dung
10.1. Bà Chắt Dung (không rõ lấy chồng về đâu)
10.2. Nguyễn Sỹ Dinh (1917-1986) - Trần Thị Sáu (M 1960) & Trần Thị Khuyên (1921-2002)
11.1. Nguyễn Sỹ Châu (1945-1968) là Liệt sĩ
11.2. Nguyễn Sỹ Điềm - Nguyễn Thị Chắt
12.1. Nguyễn Thị Vân - Thái Việt Minh
12.2. Nguyễn Sỹ Thành - Nguyễn Thị Thu Hà
12.3. Nguyễn Sỹ Trung - Hoàng Thị Dung
13.1. Nguyễn Thị Anh Thư (2009)
13.2. Nguyễn Sỹ Phong (2010)
12.4. Nguyễn Thị Thùy Trang - chồng tên là Truyền
11.3. Nguyễn Yên (1950-1959)
11.4. Nguyễn Thị Tứ (chết yểu)
11.5. Nguyễn Thị Ngũ
11.6. Nguyễn Thị Lục (chết yểu)
11.7. Nguyễn Thị Bưởi (mất lúc còn nhỏ)
11.8. Nguyễn Sỹ Việt (con nuôi) (mất năm 1979)
10.3. Nguyễn Thị Liễu
9.2. Nguyễn Sỹ Quý (1897-1958) - Hoàng Thị Đích (1904-1965)
10.1. Nguyễn Sỹ Ký (1926-1952)
11.1. Nguyễn Sỹ Biên - Phạm Thị Lan
12.1. Nguyễn Sỹ Long - Phạm Thị Hương
13.1. Nguyễn Sỹ Thành (2005)
13.2. Nguyễn Tường Vi (2009)
12.2. Nguyễn Thị Liên - Đặng Xuân Lương
12.3. Nguyễn Sỹ Trọng
10.2. Nguyễn Thị Chắt
10.3. Nguyễn Thị Tứ - Trịnh Căn
10.4. Nguyễn Sỹ Ngũ - Phạm Thị Lan
11.1. Nguyễn Sỹ Hùng - Nguyễn Thị Điền
12.1. Nguyễn Thị Thu Hiền
12.2. Nguyễn Thị Thu Hà
12.3. Nguyễn Sỹ Đức
11.2. Nguyễn Sỹ Dũng (1975-2004) - Nguyễn Thị Nguyên
12.1. Nguyễn Sỹ Tuấn
11.3. Nguyễn Sỹ Cường - Ngô Thị Nguyệt
12.1. Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
12.2. Nguyễn Thị Quỳnh Chi
11.4. Nguyễn Sỹ Anh - Đinh Thị Lan
10.5. Nguyễn Thị Hồng
9.3. Nguyễn Thị Hiền
9.4. Bà Thỉu Tứ (tên chồng)
8.2. Nguyễn Sỹ Vệ - Vợ cả & Vợ kế (Hậu duệ ở miền Nam)
9.1. Nguyễn Sỹ Huệ (con bà cả)
10.1. Nguyễn Sỹ Cu
10.2. Nguyễn Sỹ Nam - Nguyễn Thị Hai
11.1. Nguyễn Sỹ Việt
11.2. Nguyễn Sỹ Chiến
11.3. Nguyễn Sỹ Thắng
11.4. Nguyễn Sỹ Tư
11.5. Nguyễn Thị Nguyệt
10.3. Một người con gái không rõ tên
9.2. Nguyễn Sỹ Năm
10.1. Nguyễn Sỹ Hiền (con bà cả) - Lê Thị Bốn
11.1. Nguyễn Thị Xuân - Trần Quốc Toản
11.2. Nguyễn Sỹ Bình (1962-1969)
11.3. Nguyễn Thị Lý - Phan Huy Tư
11.4. Nguyễn Sỹ Luân - Hoàng Thị Thái
12.1. Nguyễn Sỹ Tổng
12.2. Nguyễn Sỹ Cường
12.3. Nguyễn Thị Soa
12.4. Nguyễn Thị Thu Thảo
11.5. Nguyễn Thị Cảnh - Phan Văn Trường
11.6. Nguyễn Sỹ Tụ (mất khi còn nhỏ)
11.7. Nguyễn Thị Hoa (mất khi còn nhỏ)
10.2. Nguyễn Sỹ Hà (con bà hai) - Nguyễn Thị Hương
11.1. Nguyễn Sỹ Anh (mất khi còn nhỏ)
11.2. Nguyễn Thị Thu
11.3. Nguyễn Thị Mai - Võ Giang Nam
11.4. Nguyễn Thị Hường
11.5. Nguyễn Thị Sao
10.3. Nguyễn Thị Thìn (1952-1981) (mất khi chưa có chồng)
10.4. Có thể là con trai (chết yểu)
9.3. Nguyễn Sỹ Phúc (con bà cả) (mất khi chưa lập gia đình)
9.4. Nguyễn Sỹ Mười - Trần Thị Ba
10.1. Nguyễn Thị Vinh - Trần Văn Đoàn
10.2. Nguyễn Sỹ Quang - Nguyễn Thị Bình & Trần Thị Thoa
11.1. Nguyễn Thị Phú (con vợ đầu) - chồng tên là Hoài
11.2. Nguyễn Sỹ Ngọc (con vợ đầu)
11.3. Nguyễn Sỹ Lâm (con vợ đầu)
11.4. Nguyễn Sỹ Quân (con vợ 2)
11.5. Nguyễn Sỹ Hiếu (con vợ 2)
10.3. Nguyễn Sỹ Hạnh - Nguyễn Thị Thơm
11.1. Nguyễn Sỹ Thành (1988)
11.2. Nguyễn Thị Nhung
11.3. Nguyễn Sỹ Luân (2008)
10.4. Nguyễn Thị Hợi - Trần Văn Châu
9.5. Bà Đĩ Nhân (tên chồng) (con bà cả)
9.6. Bà Đĩ Quý (tên chồng) (con bà cả)
9.7. Bà Hồng Cư (tên chồng) (con bà cả)
9.8. Bà Cu Vân (tên chồng) (con bà cả)
9.9. Bà Cu Thế (tên chồng) (con bà cả)
9.10. Bà Chắt Hiền (tên chồng) (con bà kế)
8.3. Nguyễn Sỹ Mại
9.1. Nguyễn Sỹ Bích (1893-1966) - Nguyễn Thị Năm (1902-1965)
10.1. Nguyễn Thị Thỉu (1924-1951) - Nguyễn Đình Tính
10.2. Nguyễn Thị Tứ - Hoàng Năng Tam
10.3. Nguyễn Sỹ Thú - Lê Thị Ngũ
11.1. Nguyễn Sỹ Hải (1958-1965)
11.2. Nguyễn Thị Luân (1961-1962)
11.3. Nguyễn Sỹ Thúy - Phan Thị Bảo
12.1. Nguyễn Thị Phương Thảo
12.2. Nguyễn Thị Thúy Hằng
12.3. Nguyễn Sỹ Bảo Thắng
12.4. Nguyễn Thị Thúy Nga
11.4. Nguyễn Sỹ Sơn - Nguyễn Thị Nguyệt
12.1. Nguyễn Sỹ Nhật Hùng
12.2. Nguyễn Thị Vân Ngọc
11.5. Nguyễn Sỹ Lĩnh - Nguyễn Thị Hiền
12.1. Nguyễn Thị Hương Ly
12.2. Nguyễn Sỹ Hưng
12.3. Nguyễn Sỹ Thịnh
10.4. Nguyễn Thị Nữ - Nguyễn Đình Khang
9.2. Nguyễn Sỹ Tư (1913-1955) - Nguyễn Thị Thỉu (1908-1988)
10.1. Nguyễn Sỹ Ân (1925-2009) - Nguyễn Thị Đíu (1928-1988)
11.1. Nguyễn Thị Chắt - Nguyễn Văn Tỵ
11.2. Nguyễn Thị Hòa (1958-2006) - Nguyễn Sỹ Bình
11.3. Nguyễn Thị Tam
11.4. Nguyễn Thị Hoan - Nguyễn Xuân Thu
11.5. Nguyễn Sỹ Hùng
11.6. Nguyễn Thị Vân - Nguyễn Văn Tuân
10.2. Nguyễn Thị Em - Ông Xuân
10.3. Nguyễn Thị Hương
9.3. Nguyễn Thị Em - Chồng là Xuân Đệ
9.4. Nguyễn Sỹ Êm (mất lúc còn nhỏ)
9.5. Nguyễn Thị Hương - chồng tên là Cường
8.4. Nguyễn Sỹ Khai
9.1. Nguyễn Sỹ Chế (Quế Chế)
9.2. Nguyễn Sỹ Tư
9.3. Bà Kiểm Tuyên
9.4. Bà cháu Tân
8.5. Nguyễn Sỹ Tựu (mất lúc còn nhỏ)
8.6. Hai nữ không thấy có tên và các thông tin khác
7.2. Nguyễn Sỹ Thái (mất lúc còn nhỏ)
7.3. Nguyễn Sỹ Khang (mất lúc còn nhỏ)
4.2. Nguyễn Thị Đan
2.2. Nguyễn Thịnh [KHÔNG RÕ HẬU THẾ]
2.3. Nguyễn Sỹ Vọng - Nguyễn Thị Đang [CHI THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG]
3.1. Nguyễn Sỹ Danh - Đào Thị Đạt
4.1. Nguyễn Sỹ Thung (Thuyên) - Nguyễn Thị Tri & Nguyễn Thị Trang
5.1. Nguyễn Sỹ Khiển (con bà Tri) (mất sớm)
5.2. Nguyễn Sỹ Thái (con bà Tri) (mất sớm)
5.3. Nguyễn Sỹ Lựu (Kiên) (con bà Tri) - Nguyễn Thị Thục [CHI ĐỆ NHẤT]
6.1. Nguyễn Sỹ Tương - Bà cả người họ Phạm & Bà kế người họ Trần
7.1. Nguyễn Sỹ Tú
6.2. Nguyễn Sỹ Giám - Bà người họ Bùi
7.2. Nguyễn Sỹ Định
7.3. Nguyễn Sỹ Chương - Bà cả người họ Nguyễn & Bà kế người họ Nguyễn
8.1 Nguyễn Sỹ Khoan - Bà người họ Nguyễn
9.1. Nguyễn Sỹ Quát (Cố Nghĩa)
10.1. Nguyễn Sỹ Bính - Bà người họ Trương
11.1. Nguyễn Sỹ Đại - Nguyễn Thị Lương
12.1. Nguyễn Sỹ Tý - Nguyễn Thị Quế
13.1. Nguyễn Sỹ Hồng
13.2. Nguyễn Sỹ Thao
13.3. Nguyễn Sỹ Thuận
13.4. Nguyễn Sỹ (không rõ)
13.5. Nguyễn Thị Nhung
13.6. Nguyễn Thị Thu
12.2. Nguyễn Sỹ Chung - Hoàng Thị Thái
13.1. Nguyễn Sỹ Hoàng
13.2. Nguyễn Sỹ Cương
13.3. Nguyễn Sỹ Lý
13.4. Nguyễn Thị Hương
12.3. Nguyễn Thị Châu
11.2. Nguyễn Sỹ Phát - Lê Thị Nhiên
12.1. Nguyễn Sỹ Mão - Phạm Thị Lịch
13.1. Nguyễn Thị Yến
13.2. Nguyễn Thị Oanh
12.2. Nguyễn Thị Vỹ
11.3. Nguyễn Thị Ky
10.2. Nguyễn Sỹ Chinh - Nguyễn Thị Em
11.1. Sinh con trai (không rõ)
11.2. Nguyễn Thị Tuất
9.2. Nguyễn Sỹ Nghĩa
10.1. Nguyễn Thị Lộc
10.2. Nguyễn Thị Châu
9.3. Nguyễn Sỹ Hiêng
10.1. Nguyễn Sỹ Nghi
11.1. Nguyễn Sỹ Ky - Bà người họ Hoàng
12.1. Nguyễn Sỹ Liên
13.1. Sinh hạ không rõ
12.2. Nguyễn Sỹ Hùng
13.1. Nguyễn Sỹ Dũng
13.2. Nguyễn Sỹ Phương
13.3. Nguyễn Sỹ Cương
13.4. Nguyễn Sỹ Hoàng
11.2. Nguyễn Sỹ Noãn (Mậu?) - Hoàng Thị Em
12.1. Nguyễn Sỹ Hải - Nguyễn Thị Kế
13.1. Nguyễn Sỹ Thuận
13.2. Con gái (không rõ)
12. Và 2 người con gái (không thấy ghi lại)
11.3. Nguyễn Sỹ Sửu
11.4. Nguyễn Thị Lợi
10.2. Nguyễn Sỹ Trí
11.1. Nguyễn Sỹ Ba
11.2. Nguyễn Sỹ Phương - Nguyễn Thị Đào
12.1. Nguyễn Sỹ Thành - Bà người họ Hoàng
13.1. Nguyễn Sỹ Hùng
13.2. Nguyễn Sỹ Lâm
13.3. Nguyễn Sỹ Dũng
13.4. Nguyễn Sỹ Bé
13.5. Nguyễn Sỹ Ngọc
13. Con gái (không rõ)
12.2. Nguyễn Sỹ Đồng - Nguyễn Thị Hiền
13.1. Nguyễn Sỹ Đức
13.2. Nguyễn Sỹ Thắng
12.3. Nguyễn Sỹ Tám
12.4. Nguyễn Thị Lan
12.5. Nguyễn Thị Nhuận
12.6. Nguyễn Thị Minh
12.7. Nguyễn Thị Phúc
12.8. Nguyễn Thị Chín
11.3. Nguyễn Thị Tú
11.4. Nguyễn Thị Hải
11.5. Nguyễn Thị Tuất
10.3. Nguyễn Sỹ Lữ
11.1. Nguyễn Sỹ Quế - Hoàng Thị Phước
12.1. Nguyễn Sỹ Cát
13.1. Nguyễn Sỹ Hoa
13.2. Nguyễn Sỹ Hân
12.2. Nguyễn Sỹ Tú
12.3. Nguyễn Sỹ Tân
12.4. Nguyễn Thị Ba
11.2. Nguyễn Thị Nhàn
11.3. Nguyễn Thị Nhường
11.4. Nguyễn Thị Tuất
10.4. Nguyễn Sỹ Châu
11.1. Nguyễn Sỹ Thận - Hoàng Thị Em
12.1. Nguyễn Sỹ Tân
13. Có 1 con trai đi theo mẹ
11.2. Nguyễn Thị Trâm
11.3. Nguyễn Thị Nga
8.2. Nguyễn Sỹ Nghị
5.4. Nguyễn Sỹ Huyên (Khâm) (con bà Tri) - Bà người họ Phạm [CHI ĐỆ NHỊ]
6.1. Nguyễn Sỹ Điện - Bà người họ Trần
7.1. Nguyễn Sỹ Hiến - Bà người họ Hoàng
8.1. Nguyễn Sỹ Án - Bà người họ Nguyễn
9.1. Nguyễn Sỹ Thuộc
10.1. Nguyễn Sỹ Thống
11.1. Nguyễn Sỹ Thổng (cố chắt Trường)
9.2. Nguyễn Sỹ Nội
10.1. Nguyễn Sỹ Phòng (Phường cha) (Tràng Sơn)
11.1. Nguyễn Sỹ Nhương (di cư Thạch Sơn)
11.2. Nguyễn Sỹ Phường
10.2. Nguyễn Sỹ Đắc
10.3. Nguyễn Sỹ Đán (cố Nghiêm) (Tràng Sơn)
11.1. Nguyễn Sỹ Hiềng
11.2. Nguyễn Sỹ Luyện (Nghĩa)
9.3. Nguyễn Sỹ Thiệu (Bồi Sơn)
10.1. Nguyễn Sỹ Điểm
11.1. Nguyễn Sỹ Kiệm
11.2. Nguyễn Sỹ Khôi
10.2. Nguyễn Sỹ Mười (Chương)
11.1. Nguyễn Sỹ Ngàn
10.3. Nguyễn Sỹ Út (Trinh)
11.1. Nguyễn Sỹ Thanh (ông Thanh Trình)
9.4. Nguyễn Sỹ Bính
9.5. Nguyễn Sỹ Sáu
9.6. Nguyễn Sỹ Linh
10.1. Nguyễn Sỹ Kính (ở đâu không rõ)
8.2. Nguyễn Sỹ Tịnh - Bà người họ Nguyễn
9.1. Nguyễn Sỹ Hoát (Quát)
10.1. Nguyễn Sỹ Viên
11.1. Nguyễn Sỹ Cược
10.2. Nguyễn Sỹ Phán
11.1. Nguyễn Sỹ Ngân
11.2. Nguyễn Sỹ Quả
10.3. Nguyễn Sỹ Tuấn
11.1. Nguyễn Sỹ Tục
11.2. Nguyễn Sỹ Vấn
11.3. Nguyễn Sỹ Phúc
11.4. Nguyễn Sỹ Thế
11.5. Nguyễn Sỹ Dung (không rõ)
9.2. Nguyễn Sỹ Hoạt
9.3. Nguyễn Sỹ Khang
10.1. Nguyễn Sỹ Vân
11.1. Nguyễn Sỹ Cần
11.2. Nguyễn Sỹ Ngân
11.3. Nguyễn Sỹ Hân
11.4. Nguyễn Sỹ Mân
10.2. Nguyễn Sỹ Phương (Ngợi)
11.1. Nguyễn Sỹ Phúc
11.2. Nguyễn Sỹ Cới
11.3. Nguyễn Sỹ Tài
10.3. Nguyễn Sỹ Lạc (cố Ới)
11.1. Nguyễn Sỹ Lương (Tiết)
11.2. Nguyễn Sỹ Độ
11.3. Nguyễn Sỹ Bút
11.4. Nguyễn Sỹ Chút
10.4. Nguyễn Sỹ Năm
11.1. Nguyễn Sỹ Hán
11.2. Nguyễn Sỹ Minh
10.5. Nguyễn Sỹ Sáu
11.1. Nguyễn Sỹ Phú
11.2. Nguyễn Sỹ Nhàn
9.4. Nguyễn Sỹ Cường
10.1. Nguyễn Sỹ Xuân
11.1. Nguyễn Sỹ Lai
10.2. Nguyễn Sỹ Hiên
11.1. Nguyễn Sỹ Xin
11.2. Nguyễn Sỹ Cát
11.3. Nguyễn Sỹ Khánh
11.4. Nguyễn Sỹ Hoán
9.5. Nguyễn Sỹ Cương
10.1. Nguyễn Sỹ Ngợi
11.1. Nguyễn Sỹ Chấn
11.2. Nguyễn Sỹ Nhụy
11.3. Nguyễn Sỹ Tiến
10.2. Nguyễn Sỹ Vỹ
11.1. Nguyễn Sỹ Trân
11.2. Nguyễn Sỹ Châu
11.3. Nguyễn Sỹ Cân
11.4. Nguyễn Sỹ Viện (Đà Lạt)
10.3. Nguyễn Sỹ Thị (ông Hãn Thị) đỗ Tú tài - Hàm Hàn lâm cung phụng
11.1. Nguyễn Sỹ Hòe
12.1. Nguyễn Sỹ Nhã
12.2. Nguyễn Sỹ Hòa
11.2. Nguyễn Sỹ Bường
11.3. Nguyễn Sỹ Xý (đi lính ONS ở Pháp không về)
11.4. Nguyễn Sỹ Dản
12.1. Nguyễn Sỹ Hà
11.5. Nguyễn Sỹ Quế
12.1. Nguyễn Sỹ Lương
12.2. Nguyễn Sỹ Vương
8.3. Nguyễn Sỹ Thịnh - Bà người họ Nguyễn
9.1. Nguyễn Sỹ Sô
9.2. Nguyễn Sỹ Phồn
10.1. Nguyễn Sỹ Đoán
11.1. Nguyễn Sỹ Lộc
11.2. Nguyễn Sỹ Ninh
10.2. Nguyễn Sỹ Mỳ
10.3. Nguyễn Sỹ Chế
10.4. Nguyễn Sỹ Vấn
7.2. Ba người con trai không thấy chép lại
7.3. Ba người con gái không thấy chép lại
7.4. Nguyễn Sỹ Hội - Bà cả(đi lấy chồng khác) & Bà kế: Nguyễn thị Nghi nhân (tước phong)
8.1. Nguyễn Sỹ Năng
8.2. Nguyễn Sỹ Phụ
8.3. Nguyễn Sỹ Cửu
8.4. Nguyễn Sỹ Tiêm
8.5. Nguyễn Sỹ Vạn
9.1. Nguyễn Sỹ Hiền (Hướn)
10.1. Nguyễn Sỹ Tiến (Huyến)
11.1. Nguyễn Sỹ Tài (ông Tổng Lâm)
10.2. Nguyễn Sỹ Tóa (?)
11.1. Nguyễn Sỹ Phúc
5.5. Nguyễn Thị Hồ (con bà Tri)
5.6. Nguyễn Thị Trúc (con bà Tri)
5.7. Nguyễn Thị Tải (con bà Tri)
5.8. Nguyễn Sỹ Hạng (Dật) (con bà Trang) - Trần Thị Định & Bà kế họ Nguyễn [CHI ĐỆ TAM]
6.1. Nguyễn Sỹ Châu (con bà Định) (mất sớm)
6.2. Nguyễn Sỹ Ban (con bà Định) (mất sớm)
6.3. Nguyễn Sỹ Tĩnh (con bà Định) (mất sớm)
6.4. Nguyễn Sỹ Thiệu (con bà Định) - Phạm Thị Kỳ & Trần Thị Thiệu & Nguyễn Thị Tài & Thái Thị Hấn (Hớn)
7.1. Nguyễn Sỹ Hoàn (con bà Kỳ) - Bà người họ Thái
8.1. Nguyễn Sỹ Bàn - Bà người họ Phạm
9.1. Nguyễn Sỹ Lậm (Thiều) - Bà người họ Tăng
10.1. Nguyễn Sỹ Huyền - Bà cả họ Nguyễn & Bà kế họ Phạm
11.1. Nguyễn Sỹ Thân
12.1. Nguyễn Sỹ Giáp (Mùi)
7.2. Nguyễn Sỹ Đường (con bà Kỳ) - Bà người họ Nguyễn
8.1. Nguyễn Sỹ Đặng - Bà cả người họ Nguyễn & Bà kế người họ Nguyễn
9. Sinh không rõ
7.3. Nguyễn Sỹ Đỗ (con bà Kỳ) (mất sớm)
7.4. Nguyễn Thị Giang (con bà Kỳ)
7.5. Nguyễn Thị Nguyên (con bà Kỳ)
7.6. Nguyễn Thị Mợi (con bà Kỳ)
7.7. Nguyễn Thị Miễn (con bà Kỳ)
7.8. Nguyễn Sỹ Thận (con bà Thiệu) (mất sớm)
7.9. Nguyễn Sỹ Phổ (con bà Thiệu) (mất sớm)
7.10. Nguyễn Thị Niêm (con bà Thiệu)
7.11. Nguyễn Thị Thái (con bà Thiệu)
7.12. Nguyễn Sỹ Đổ (con bà Tài) (mất sớm)
7.13. Nguyễn Sỹ Châm (con bà Tài) (mất sớm)
7.14. Nguyễn Thị Trí (con bà Tài)
7.15. Nguyễn Sỹ Thố (con bà Hấn) - Bà người họ Phạm
8.Sinh không rõ
7.16. Nguyễn Thị Viêm (con bà Hấn)
6.5. Nguyễn Sỹ Thụy (con bà Định) - Bà cả họ Phạm & Bà thứ họ Nguyễn
7.1. Nguyễn Sỹ Liên - Bà họ Trần
8.1. Nguyễn Sỹ Hài (ra Bắc dạy học, không rõ tin tức)
8.2. Nguyễn Sỹ Tá (mất khi chưa lập gia đình)
8.3. Nguyễn Sỹ Biển - Bà cả họ Nguyễn Cảnh & Nguyễn Thị Chớu
9.1. Nguyễn Thị Ái (con bà cả) - chồng họ Lê
9.2. Nguyễn Thị Cận (con bà cả)
9.3. Nguyễn Thị Năng (con bà cả)
9.4. Nguyễn Thị Hiên (con bà thứ) - chồng họ Nguyễn Thái
9.5. Nguyễn Thị Nghiên (con bà thứ) - Nguyễn Văn Chính
9.6. Nguyễn Sỹ Hạp - Nguyễn Thị Tuyết & Nguyễn Thị Thiềng
10.1. Con trai con bà Tuyết (mất khi còn nhỏ)
10.2. Nguyễn Sỹ Đản (con bà Tuyết) (mất năm 23 tuổi, chưa lập gia đình)
10.3. Nguyễn Thị Khâm (con bà Tuyết) - chồng họ Nguyễn Cảnh
10.4. Nguyễn Sỹ Cẩn (con bà Thiềng) - Thái Thị Tuyết
11.1. Nguyễn Sỹ Minh - Nguyễn Thị Xuân Phong
12.1. Nguyễn Thị Thu Thủy
12.2. Nguyễn Sỹ Anh
11.2. Nguyễn Sỹ Bình
11.3. Nguyễn Sỹ Tuấn - Nguyễn Thị Vân Hương
12.1. Nguyễn Sỹ Bảo Chung
12.2. Nguyễn Thị Bảo Ngân
11.4. Nguyễn Sỹ Tú
11.5. Nguyễn Sỹ Phương - Tô Thị Phượng
12.1. Nguyễn Thị Phương Nga
8.4. Nguyễn Sỹ Tuyển - Bà cả họ Đặng & Bà thứ họ Lê
9.1. Nguyễn Sỹ Ái (con bà cả) - Bà người họ Phạm
10.1. Nguyễn Sỹ Đính - Bà người họ Hoàng
11.1. Nguyễn Sỹ Mưu - Bà người Diễn Châu
9.2. Nguyễn Sỹ Sử (con bà thứ) - Bà người họ Thái
10.1. Nguyễn Sỹ Bính (Nhượng) - Bà người họ Lê
11.1. Nguyễn Sỹ Kình - Bùi Thị Hương
12.1. Nguyễn Sỹ Linh
13.1. Nguyễn Sỹ Vinh
13.2. Nguyễn Sỹ Nam
13.3. Nguyễn Thị Trà
12.2. Nguyễn Sỹ Lâm
13.1. Nguyễn Thị Hải
13.2. Nguyễn Thị Oanh
12.3. Nguyễn Sỹ Hòa
13.1. Nguyễn Thị Yến
12.4. Nguyễn Sỹ Hồng
12.5. Nguyễn Thị Minh
12.6. Nguyễn Thị Hà
12.7. Nguyễn Thị Hiền
12.8. Nguyễn Thị Tám
11.2. Nguyễn Sỹ Quýnh - Nguyễn Thị Việt
12.1. Nguyễn Sỹ Cường
12. Con gái không rõ
11.3. Nguyễn Sỹ Kính (là Liệt sĩ)
11.4. Nguyễn Sỹ Trọng - Trần Thị Dần
12.1. Nguyễn Sỹ Thành
12.2. Nguyễn Sỹ Quý
12. Sinh 2 con gái (không rõ)
11.5. Nguyễn Thị Mão
11.6. Nguyễn Thị Hai
11.7. Nguyễn Thị Khánh
10.2. Nguyễn Sỹ Lượng (Lưu) - Bà người họ Nguyễn Nguyên
11.1. Nguyễn Sỹ Lựu - Lê Thị Hường
12.1. Nguyễn Sỹ Hiền
12.2. Nguyễn Sỹ Han
12.3. Nguyễn Thị Hằng
8.5. Nguyễn Thị Quỳnh
6.6. Nguyễn Thị Thai
6.7. Nguyễn Thị Thìn
6.8. Nguyễn Sỹ Độ (con bà kế) tòng quân thời Quang Trung giữ chức Võ bá - không rõ tin tức
6.9. Nguyễn Sỹ Kính (con bà kế) tòng quân thời Quang Trung, không thấy trở về
6.10. Nguyễn Thị Đa (con bà kế)
5.9. Nguyễn Thị Cung (con bà Trang)
5.10. Nguyễn Thị Nhật (con bà Trang)
5.11. Nguyễn Thị Đồn (con bà Trang)
5.12. Nguyễn Thị Vưu (con bà Trang)
5.13. Nguyễn Thị Quang (con bà Trang)
5.14. Nguyễn Thị Tu (con bà Trang)
4.2. Nguyễn Thị Yên (mất khi còn nhỏ, hiệu Tổ cô nhất nương)
3.2. Nguyễn Sỹ Tốn (mất năm 16 tuổi - hiệu Mạnh tướng quân)
3.3. Nguyễn Thị Luận (mất khi còn nhỏ, hiệu là Tổ cô Nguyễn thị nhất nương)
2.4. Nguyễn Sỹ Lâu - Lê Thị Đại [CHI VĂN SƠN - ĐÔ LƯƠNG]
3.1. Nguyễn Sỹ Quỳnh - Trần Thị Đôi
4.1. Nguyễn Thị Bái
4.2. Nguyễn Thị Lẻ
4.3. Nguyễn Sỹ Anh - Thái Thị Diệc & Phan Thị Thán
5.1. Nguyễn Sỹ Vượng (con bà Diệc)
6.1. Nguyễn Sỹ Lễ
6.2. Nguyễn Sỹ Diệu
6.3. Nguyễn Sỹ Chiểu
6.4. Nguyễn Sỹ Thường
5.2. Nguyễn Sỹ Huy (con bà Thán)
6.1. Nguyễn Sỹ Hùng
6.2. Nguyễn Sỹ Long
4.4. Nguyễn Sỹ Trác - Nguyễn Thị Nhàn
5.1. Nguyễn Sỹ Phương - Lê Thị Đoan
6.1. Nguyễn Sỹ Đổng [Văn Sơn]
6.2. Nguyễn Sỹ Điều [Quang Thành]
6.3. Nguyễn Sỹ Niêm - Nguyễn Hân [Yên Sơn]
7.1. Nguyễn Sỹ Khánh
7.2. Nguyễn Thị Sấn
7.3. Nguyễn Sỹ Luyện - Lê Thị Mại
8.1. Nguyễn Sỹ Lậm - Nguyễn Thị Diệu & Nguyễn Thị Lan & Nguyễn Thị Bang
9.1. Nguyễn Sỹ Thoại (con bà Diệu) - Trần Thị Ngành
10.1. Nguyễn Sỹ Lữ (Cơ) - Nguyễn Thị Từ Mẫn
11.1. Nguyễn Sỹ Xán - Nguyễn Thị Tuất
12.1. Nguyễn Sỹ Thuyên
12.2. Nguyễn Sỹ Yên
12.3. Nguyễn Sỹ Hoàng
12.4. Nguyễn Sỹ Huy
12.5. Nguyễn Sỹ Hoán
12.6. Nguyễn Sỹ Huyên
11.2. Nguyễn Sỹ Úy - Hoàng Thị Quốn & Thái Thị Liễu & Nguyễn Thị Kham
12.1. Nguyễn Sỹ Niên (con bà Quốn)
12.2. Nguyễn Sỹ Chưởng (con bà Quốn)
12.3. Nguyễn Sỹ Cường (con bà Quốn)
12.4. Nguyễn Sỹ Hiền (con bà Quốn)
12.5. Nguyễn Sỹ Chinh (con bà Quốn)
12.6. Nguyễn Sỹ Hồng (con bà Liễu)
12.7. Nguyễn Sỹ Hiến (con bà Liễu)
12.8. Nguyễn Sỹ Minh (con bà Kham)
11.3. Nguyễn Sỹ Diệm - Nguyễn Thị Hường & Nguyễn Thị Hòe
12.1. Nguyễn Sỹ Nghiệm (con bà Hòe)
11.4. Nguyễn Sỹ Choai - Lê Thị Thăng
12.1. Nguyễn Sỹ Minh Sơn (mất sơ sinh)
12.2. Nguyễn Thị Dung
12.3. Nguyễn Thị Nhung (Sính)
12.4. Nguyễn Sỹ Dung (Liệt sĩ)
12.5. Nguyễn Thị Chung (Trung)
12.6. Nguyễn Sỹ Cung
12.7. Nguyễn Sỹ Hùng
11.5. Nguyễn Sỹ Tám - Trần Thị Phương
12.1. Nguyễn Sỹ Châu (1947)
12.2. Nguyễn Sỹ Ngọc (1948)
12.3. Nguyễn Sỹ Thạch (1949)
12.4. Nguyễn Sỹ Phú (1951)
12.5. Nguyễn Thị Vinh (1953)
12.6. Nguyễn Sỹ Hoa (1955)
12.7. Nguyễn Thị Thu (1956)
12.8. Nguyễn Sỹ Thủy (1958)
12.9. Nguyễn Sỹ Đức (1963)
12.10. Nguyễn Sỹ Tài (1964) mất 13-1-Bính Ngọ (1965)
10.2. Nguyễn Sỹ Trự (Quát)
10.3. Nguyễn Sỹ Chữ (Duân)
10.4. Nguyễn Sỹ Kiện (Điển)
10.5. Nguyễn Sỹ Cơ (Kiệm)
9.2. Nguyễn Sỹ Thụy (con bà Diệu)
9.3. Nguyễn Sỹ Nghi (con bà Lan)
9.4. Nguyễn Sỹ Nhi (con bà Lan)
9.5. Nguyễn Sỹ Quý (con bà Lan)
9.6. Nguyễn Sỹ Đèo (con bà Bang)* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...