“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Ban phổ ký và Ban gia tộc chi Cát Văn các nhiệm kỳ trước và hiện nay

Ban tìm kiếm tra cứu gia phổ chi Cát Văn
(gia phổ chép xong ngày 20 tháng 10 năm 1990 (Canh Ngọ))

1- Ông Nguyễn Sỹ Vơn
2- Ông Nguyễn Sỹ Trí (Thu)
3- Ông Nguyễn Sỹ Liễn
4- Ông Nguyễn Sỹ Trực
5- Ông Nguyễn Sỹ Ngoãn – Thư ký.

Trong khi viết quyển gia phổ này có các vị sau đây tham gia góp ý kiến thêm:
- Cửa trưởng có ông Nguyễn Sỹ Ân
- Cửa thứ 2 có ông Nguyễn Sỹ Lý
- Cửa thứ 3 có ông Nguyễn Sỹ Văn

 Nhiều cụ trong các ban phổ ký trên đã quy tiên, phải ghi nhận sự đóng góp công sức, trí tuệ lớn lao của các bậc cao niên tiền bối.

 Ban gia tộc hiện nay, theo quyết định thành lập sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Gia tộc Nguyễn Sỹ: Chi Cát Văn

- Căn cứ vào tình hình thực tế trong công tác điều hành và tương lai phát triển đi lên của dòng Họ.
- Xét theo nguyện vọng và đề nghị lâu nay của con cháu từ các Phái, Nhánh,  cùng thực trạng phân bổ các Chủ hộ và số lượng Đinh hiện nay phân tán cách trở vùng miền, gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành việc Họ tộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I:  Nay thống nhất thành lập Hội đồng gia tộc Nguyễn Sỹ thuộc Chi Cát Văn gồm các Ông có tên sau đây:

1/ Ông Nguyễn Sỹ Tiu: Tộc trưởng là Trưởng Ban phụ trách chung và điều hành công tác tôn tạo Nhà thờ và Khu mộ Tổ Đại tôn. Điện thoại: 094 606 0048.

2/ Ông Nguyễn Sỹ Xuân: Thứ tộc, thủ quỹ.

3/ Ông Nguyễn Sỹ Ngoãn: Phó Ban trực phụ trách Biên soạn chỉnh lý gia phổ.

4/ Ông Nguyễn Sỹ Quang: Phó Ban phụ trách Ban Lễ nghi

5/ Ông Nguyễn Sỹ Thanh: Ban viên Tổ trưởng liên lạc nhánh Khe Trường kiêm khuyến học.

6/ Ông Nguyễn Sỹ Đính: Ban viên Tổ trưởng liên lạc nhánh Tân Kỳ, Giang Sơn

7/ Ông Nguyễn Sỹ Hòa: Ban viên Tổ trưởng liên lạc Nhánh Cát văn kiêm Kế toán.

8/ Ông Nguyễn Sỹ Hùng: Ban viên Tổ trưởng liên lạc nhánh TP Vinh

9/ Ông Nguyễn Sỹ Thư: Ban viên phụ trách công tác hiếu hỷ.

Riêng Chi nhánh Nam đàn cử thêm 3 thành viên làm công tác phối hợp cùng HĐGT của Chi tổ chức thực hiện  về công tác lễ nghi, gia phổ, liên lạc,xây dựng, tôn tạo nhà thờ, mộ Tổ.

Điều II:  Nhiệm vụ của HĐGT :

- Trực tiếp điều hành công việc Họ tộc đã được phân công một cách kịp thời có hiệu quả khi có chủ trương.

- Đôn đốc thực hiện nhanh chóng công tác vận động thu các quỹ đóng góp từ các đinh, triển khai kịp thời chủ trương tổng hợp về khuyến học, hiếu hỷ hàng năm tại các phái nhánh, vùng miền, nắm tình hình đời sống các gia đình để kịp thời động viên thăm hỏi.

- Tuyệt đói không được vắng mặt trong các ngày Giỗ Tổ và các kỳ họp đột xuất cần thiết khi có chủ trương của Trưởng Ban. Nếu có trường hợp đặc biệt phải vắng mặt thì phải báo trước cho Trưởng Ban.

 Điều III:  Chế độ hiện hành cho các thành viên hội đồng gia tộc:

Do điều kiện đặc thù các thành viên của Hội đồng GT thường trú phân tán xa với Nhà thờ, xa với các Chi khác cũng như xa Khu Mộ Tổ việc đi lại gặp nhiều khó khăn hạn chế về việc thăm hỏi, họp hành, giỗ chạp, hiếu hỷ, thu đinh nên thống nhất chế độ bồi dưỡng cho các thành viên khi thực thi công việc được phân công như sau:

- Đi lại giỗ chạp tại các chi (không tính giỗ 16/ giêng và 21/10 tại Cát Văn), thăm hỏi, họp hành: Hỗ trợ tiền xăng: 50.000đ/1 người

- Đi lại đôn đốc thu đóng góp từ các đinh: Trích tỷ lệ: 10% từ tổng tiền thu cho người đi thu.

Chế độ quy định trên đây sẽ được trích trong nguồn quỹ Họ thông qua trước kỳ họp vào ngày Giỗ 21/10/Quý Tỵ 2013 tại Nhà thờ Họ và  được con cháu đồng tình nhất trí.

Điều IV:  Quyết định này đã được thông qua và có hiệu lực thực hiện sau ngày Giỗ 21/10/ Quý Tỵ 2013.

Nơi nhận: TM: HỘI ĐỒNG GIA TỘC CHI CÁT VĂN
TỘC TRƯỞNG
- Các thành viên Hội đồng
- Lưu gia tộc
Nguyễn Sỹ Tiu


Ban lễ nghi gồm:
1) Ông Nguyễn Sỹ Quang
2) Ông Nguyễn Sỹ Minh
3) Ông Nguyễn Sỹ Đàn
4) Ông Nguyễn Sỹ Quảng


 


* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...