“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Văn cúng tế Tổ chi thị trấn Đô Lương

Duy cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tuế thứ ……………. Niên chính nguyệt thập ngũ nhật.
Thị trấn xã, Đô Lương huyện, Nghệ An tỉnh, Nguyễn Sỹ Tộc. Tộc trưởng Nguyễn Sỹ Đô, thứ chi Nguyễn Sỹ Bảo thừa kế Nguyễn Sỹ ….. thứ thứ chi Nguyễn Sỹ Giáp hợp đồng tộc đẳng cẩn dị phỉ nghi cảm kiện cáo vu:
  

   Tiên Tổ khảo Tiên Tổ tỉ liệt vị tiên linh
- Nhất thế Tổ khảo Trần lưu quận Nguyễn tam lang thụy Chính phúc phu quân húy Nguyễn Sỹ Vọng. Tịnh chính thất Nguyễn thị hạng nhị húy Thị Đang hiệu Từ tâm nhũ nhân.

- Nhị tế Tổ khảo tiền tòng quân kiêm trùm trưởng Nguyễn Lịnh Công từ Quế lộc công húy (Sỹ Danh) thụy chất trực phu quân.Tịnh chính thất Đào thị nhũ nhân húy Thị Đạt hiệu Từ huệ nhũ nhân.

- Tổ thúc mạnh tướng quân Nguyễn Sỹ Tốn lịnh lang tiên linh.

- Tam thế tổ khảo tấn công thứ lang Lôi dương đồn điền sở sứ Nguyễn Lịnh Công hiệu Sơn động công chất phác phu quân húy (Sỹ Thung) tự (Sỹ Thuyên). Tịnh chính thất Nguyễn thị hạng nhi húy (Thị Tri) hiệu Từ huệ trinh khiết Công tắc an nhân. Kế thất Nguyễn thị hạng tứ húy (Thị Trang) hiệu Hoa đảo viên thục nhũ nhân.

- Tổ Cô Nguyễn Thị An nhất nương tiên linh.

4- Tứ thế tổ khảo cựu nhiêu nam Nguyễn Lịnh Công húy (Sỹ Kiên) hiệu Cẩn phác phu quân. Tịnh chính thất Nguyễn thị hạng nhất hiệu Thục đức (Y hạnh) nhụ nhân.

4- Tứ thế tổ khảo cựu nhiêu nam y viện Tế Sinh đường Nguyễn trọng Công húy (Sỹ Khâm) hiệu Đông lịnh cương trực phu quân. Tịnh chính thất Phạm thị hạng nhất hiệu Từ nhà thuần hậu nhũ nhân.

4- Tứ thế tổ khảo Cẩn sự lang gia hưng phủ tri phủ Nguyễn lĩnh công húy (Sỹ Dật) hiệu Cẩn nhạc cẩn lượng phu quân. Tịnh chính thất Trần thị hạng nhị húy (Thị Định) hiệu Trinh Tĩnh Từ Uyển nghi nhân.

5- Ngũ thế tổ khảo Lê triều chính hòa Quý Dậu khoa hiệu Sinh kiêm tri y niên đăng kỳ lão Nguyễn lịnh công húy (Sỹ Tương) thụy Trung hậu chất trực phu quân. Tịnh chính thất Nguyễn Thị hạng nhất hiệu Từ thục trinh lịnh nhũ nhân. Kế thất Trần Thị Hạng nhị hiệu hoa phong từ thục nhũ nhân.

- Vị tiền viết.
- Tư thích xuân nguyên kim nhật lệ hựu thượng nguyên.
- Cung trần dự cáo lệ dám Đan thành mặc thùy chiếu dám.
- Mộc chí khí truyền ư thực khí hậu thực phồn thụy chi nguyên cấp ư lưu.

Nguyên trường lưu viện Truy ước gia tiên bản tòng tình nguyện.
Bách thế bất thiên vạn đại như kiến.
Tư thích xuân Nguyên Cung Trần bạc điện nguyễn dám đan thành mặc thùy chiếu dám.

Cẩn cáo

- Kính phụ

Ngũ thế Tổ khảo tiền thụ hợp trọng công thụy Phác trực phu quân. Tịnh chính thất Bùi thị nhũ nhân.

Ngũ thế Tổ khảo hương trung lạo nhiêu thiên tước kỳ thọ Nguyễn lịnh Công thụy Chất trực lương thiện phu quân. Tịnh chính thất Trần thị nhũ nhân.

Ngũ thế tổ khảo tòng quân viên tứ lịch thụ thông xã cai xã đăng kỳ lão Nguyễn lịnh công húy (Đình Tốn) thụy Chất trực môn tuệ phu quân. Tịnh chính thất Phạm Thị á thất thái thị nhũ nhân.

Ngũ thế Tổ khảo tiền tòng quan viên tứ thụ chính cai tổng Nguyễn Lịnh công tự Đình đống thụy Cẩm lịnh chất trực phu quân. Tịnh chính thất Phạm thị á thất nguyễn thị nhũ nhân.

5- Quan viên tứ tòng quân lịnh thụ võ bá Nguyễn lịnh lang tiên linh.

6- Trần lưu quận lục thế tổ khảo thập lý hậu tri y thụ hương mục thông xã nguyễn linh công tự (Sỹ Tú) hiệu Lương sơn phong vị phu quân. Tịnh chính thất Nguyễn thị kế Thất nguyễn thị nhũ nhân.

6- Trần lưu quận lục thế tôn tổ khảo thập lý hậu tri y Nguyễn lịnh Công tự (Sỹ Đính) hiệu phác trực phu quân. Tịnh chính thất Hoàng thị nhũ nhân.

6- Tiền thập lý hậu Nguyễn lịnh Công hiệu Cẩn phác phu quân tự (Sỹ Thương). Tịnh chính thất Nguyễn thị kế thất nguyễn thị nhũ nhân.

6- Lục thế tổ khảo hương trung kỳ lão ân tước lạo nhiêu Nguyễn lịnh công hiệu Cương trực tự (Sỹ Hiếu) phu quân. Tịnh chính thất Hoàng thị nhũ nhân.

6- Tổ cô Kim đồng ngọc nữ gia phong chúa thiên công chúa húy (Thị Tuân) nguyễn quý nương chí phúc tôn thần ngọc bệ hạ.

6- Tổ thúc Văn học tinh thông tặng phong vị linh thần Nguyễn quý công húy (Sỹ Dục) lục thế tổ khảo nguyễn Triều gia long thần sách quân tướng dịch uy vệ nhị đội thuyên thăng trung ích kỳ hậu hiệu Nhất đội khâm sai cai đội kỷ lục nhất thế nguyễn tướng công hợp lý hậu thụy độ úy trung trí phu quân kế thất Nguyễn thị binh nghi nhân thứ thất Nguyễn thị nhũ nhân.

Lục thế tổ khảo thập lý hậu kiêm trí y khoan Nguyễn linh công tự (Sỹ Danh) hiệu Đông lịnh mận tuệ nhụ nhân. Tịnh chính thất Thái thị nhũ nhân húy Thị Diên.

Kính phụ
- Lục thế tổ khảo lục thế tổ tỷ liệt vị tiên linh.
- Thất thế tổ khảo thất thế tổ tỷ liệt vị tiên linh.
- Bát thế tổ khảo bát thế tổ tỷ liệt vị tiên linh.
- Cửu thế tổ khảo cửu thế tổ tỷ liệt vị tiên linh.
- Thập thế tổ khảo thập thế tổ tỷ liệt vị tiên linh.
- Thập nhất thế tổ khảo thập nhất thế tổ tỷ liệt vị tiên linh.

Kính thỉnh bản âm gia miếu lục thân môn trung.
Tả chiêu hữu mục.
Tổ bá tổ thúc tổ cô bá thúc huynh đệ co di tỷ muội cập tảo sinh tảo lạc đẳng chư hương hồn đồng lai phụ hưởng.

Cẩn cáo

Thiên vận thái tuế ngày ….. tháng ….. năm …..

Dạ cúi nghĩ rằng:
Vầng nhật nguyệt mười phương rạng rỡ
Đức tổ tông muôn thuở sáng ngời
Ngẩng trông phúc ấm muôn đời
Tế thần thần tại về nơi từ đường
Để con cháu lửa hương phụng sự
Nghìn năm sau xuân tự thu thường
Băn khoăn đã mấy nhiêu ngày
Đến nay đồng tộc lễ bày kính dâng
Kính thiết lễ chiêu nghênh yên vị
Tả chiêu hữu mục theo hàng
Mừng ngày xuân tiết vừa sang
Gần xa con cháu hội tụ họ hàng đông vui.
 


(Bài văn cúng này được chép lại từ bản photo, người chép đã tham khảo gia phả chi thị trấn Đô Lương và có sửa lại một số từ (như tên thụy, hiệu…) cho phù hợp với gia phả và một số chỗ bị mờ. Người chép sẽ tiếp tục hỏi lại các ông ở chi thị trấn Đô Lương về nội dung bài văn cúng này và cập nhật lại. (30/7/2014))  


* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Khu mộ Thủy Tổ tại Cồn Am

* Sổ công đức xây dựng, tôn tạo Nhà thờ Đại tôn Cát - Đô - Văn* Thông tin mới cập nhật (* New)

* Hướng dẫn xét Dòng họ Văn hóa của huyện Thanh Chương

* Thông báo tìm nhánh họ ông Nguyễn Sỹ Hiều (Phiêu) thuộc chi Cát Văn ở vùng huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Thư khuyến hiếu kêu gọi quyên góp để tôn tạo khu mộ Thủy Tổ

* Thông báo về lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am ngày 15 tháng giêng hàng năm

Danh sách tất cả các thông báo...


* Tìm thấy phần mộ của ông Tổ chi Cát Văn (20/4/2015)

* Quá trình tôn tạo khu mộ Tổ từ sau năm 1945 đến năm 2003 (Trích trong gia phả Đại tôn)

* Hoàn thành việc lát gạch, sơn tường và một số hạng mục khác của nhà thượng đường nhà thờ Đại tôn (12/2014).

* Hội đồng gia tộc chi Cát Văn họp bàn triển khai các công việc: chăm sóc nhà thờ, làm hồ sơ đề nghị huyện Thanh Chương xét dòng họ văn hóa và biên soạn gia phả của chi (08/9/2014).

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 4 - tháng 5 năm 2014

* Triển khai các công việc tôn tạo khu mộ Tổ - tháng 5 năm 2014

* Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng gia tộc Đại Tôn ngày 3/4/2014

* Hoàn thành xây dựng mái tôn sân nhà thờ Đại Tôn

* Hoàn thành tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ giai đoạn 3

* Quá trình họp bàn (từ năm 2009 - 2010) để triển khai tôn tạo và xây dựng khu mộ Tổ

Danh sách tất cả các tin tức...


* Lễ tế Tổ Đại tôn ngày 16 tháng Giêng năm Ất Mùi (06/3/2015)

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Tổ Cồn Am Sơn Lộc ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (05/3/2015)

* Lễ tế bà Tổ Cô ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần 2010

* Lễ tế Thủy Tổ 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Lễ tảo mộ Tổ 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 2014

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 11 năm 2013

* Quá trình tôn tạo khu mộ Thủy tổ - tháng 7 năm 2013

* Lễ tảo mộ tại khu mộ Thủy tổ Rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013

* Hình ảnh khu mộ Thủy tổ tháng 12 năm 2010

Danh sách tất cả các tin tức...


* Bài viết “Vài nét về văn hóa dòng họ Nguyễn Sỹ ở Nghệ An” của ông Nguyễn Sỹ Cẩn – Nguyên giảng viên Trường Đại học sư phạm Vinh

* Thông báo cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Báo cáo của Ban liên lạc họ Nguyễn Sỹ tại cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 đại diện các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Lời khai mạc cuộc gặp mặt, hội thảo lần thứ 3 của các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc tại Hà Nội, 09/01/2005

* Các danh nhân của dòng họ Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Tìm hiểu dòng họ Nguyễn và Nguyễn Sỹ (Trích Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Địa chỉ các chi họ Nguyễn Sỹ (Trích Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000)

* Thông báo kết quả buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ 2 các dòng họ Nguyễn Sỹ toàn quốc, 15/4/2000

* Báo cáo tại buổi gặp mặt, hội thảo lần thứ nhất các dòng họ Nguyễn Sỹ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, 13/9/1997

* Sắc phong của vua Lê Hiển Tông ban cho ông tổ Nguyễn Sỹ Cường

* Bài viết “Về khu di tích nhà Nguyễn ở Gia Miêu Thanh Hóa” của nhà văn, nhà sử học, nhà báo Nguyễn Đắc Xuân

Danh sách tất cả các tư liệu...


* Câu đối của ông Nguyễn Sỹ Cẩn

* Bài viết "Thơ về mùa Xuân và thiếu nữ" của ông Nguyễn Sỹ Cẩn.

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Ngoãn

* Các bài thơ của ông Nguyễn Sỹ Tiu

Danh sách tất cả các bài...